igood media
HOME   | Articles - Book - Poem - SongAUTHOR  |  FILM SCHOOL  |  COMMUNICATION ARTS  |  MY BLOG

Blog film school

My Media channel

blog

1 หน้าแรก
2
บทความ
หนังสือเล่ม
ร้อยกรอง เพลง
3
บทภาพยนตร์
ภาพยนตร์สั้น
วีดิโอ มิวสิควีดิโอ
4
วิชาเรียนนิเทศศาสตร์
ตำราเอกสาร
สื่อการเรียน
 

 

 

 

 

:ผมมองเห็นสิ่งนี้ ในกลุ่มเบาะแส

เบาะแส อาคาเดมี่ จะมีส่วนร่วม
พัฒนาการศึกษาไทย คนไทย ...
ด้วยการ สร้างฐานสมาชิก
ให้มีวิสัยทัศน์ 4-มิติ (มองลึก มองไกล มองกว้าง มองอดีต เห็นอนาคต กำหนดปัจจุบัน)

1. ฐานนักปราชญ์-ปรัชญา (เบาะแสเมธี)
2. ฐานนักประดิษฐ์-ปฏิบัติ
3. ฐานนักวิเคราะห์-วิจัย
4. ฐานนักสื่อสารข้อมูล

ตัวหลักสูตร เนื้อหา จะใช้ในฐาน 2. (ซึ่งได้รับการกลั่นกรอง จากฐาน 1.) และจะถูกต่อยอดต่อผล และวัดผลสำเร็จ โดยฐาน 3. สุดท้าย ผลงาน ผลปฏิบัติ ทั้งหมด จะถูกถ่ายทอด โดยฐาน 4.

ห้องเรียน ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง
-สถานที่ (ห้องเรียนออนไลน์)
-เวลา (เรียนได้ ตลอดเวลา)
-เนื้อหา (แบ่งปัน หลากหลาย)*
-เพศ วัย ของผู้เรียน ยึดหลัก วุฒิภาวะ ที่เข้าเกณฑ์ (วุฒิภาวะทางอารมณ์, สังคม, ศีลธรรม)

*เนื้อหา ไม่ถูกจำกัดจาก สกอ. แต่ถูกควบคุมด้วย หลักศีลธรรมของศาสนา.

เกณฑ์วัดผล ใช้วิธี ประเมิน จาก 4 ด้าน (4 ฝ่าย) คือ ผู้เรียนด้วยกันเอง, ผู้ให้ความรู้ (ครู), คณะเมธี, สังคมแวดล้อม. หลักเกณฑ์นี้ ประยุกต์มาจาก บ-ว-ร. บ้าน วัด โรงเรียน. สังคมแวดล้อม=บ้าน, คณะเมธี=วัด, ผู้เรียนด้วยกันเอง และ ผู้ให้ความรู้=โรงเรียน.

26 มกราคม 2564

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line

:สิ่งนี้ ชัวร์เหรอ? - ขอให้ ทุกวัน เป็นวันดี.

ขอให้ ทุกวัน เป็นวันดี ของชีวิต
ขอให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยรักษา
ขอให้สุข ทุกสลาย ไร้โรคา
ขอให้ตื่น ขึ้นมา อารมณ์ดี.

หรือว่า ... สิ่งนี้ ชัวร์กว่า!

อ้อนวอนขอ วันดี ให้ชีวิต
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสกให้ ไม่หายหนี
หากคำขอ เป็นจริง ดั่งวจี
คงไม่มี ใครเสื่อม ในสกล

เกิด มี แล้ว ย่อมเสื่อม ยุบสลาย
จักมั่นหมาย ยึดไว้ ก็ไร้ผล
สุขที่เห็น เป็นเพียง มายากล
อย่าสับสน เห็นสุข บังทุกข์เลย.

27 มกราคม 2564

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line

: ท่านทราบหรือไม่ว่าเทวดา อยากฟังธรรม (สวด สาธยาย) ของใคร?

เทวดา ชอบฟัง คำของ ตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มากที่สุด. เพราะ มีเพียง คำตรัสรู้ ของ พระองค์ เท่านั้น ที่จะทำให้ เทวดาเหล่านั้น พ้นทุกข์ และ บรรลุธรรมได้. ดังนั้น บทสวด มี่ท่านใช้ ท่านสวด บทของใคร. ถ้าไม่ใช่ คำตรัสรู้ ของพระศาสดา เทวดาจะฟังรึ! เกรงจะเสียเวลาเปล่า.

บท คำตรัส ที่ตถาคต พูดบ่อยมากที่สุด คือ อิทัปปัจจยตา, ปฏิจจสมุปบาท, อริยสัจสี่.

มีผู้แชร์ คำพูดของ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ความว่า “หนึ่งสิ่ง ที่ไม่มีใครทำแทนเราได้ คือ การตั้งใจ ที่จะมีชีวิต ที่เป็นอิสระจาก ทุกข์”

ขออธิบาย สาธยาย ความว่า ทุกข์ เพิ่มอีกสักหน่อย.

เราไม่มีวัน จะได้เป็นอิสระจาก ทุกข์ ได้เลย. เพราะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้นคือ ก้อนทุกข์ เห็นๆ ชัดๆ ที่มันจะอยู่กับเรา ไปจนตาย. ตราบใด ที่เราไม่เข้าใจ ไม่รู้จักแยกแยะ “ทุกข์” ได้ถูกตัวถูกตน แล้วละก็ ตราบนั้น เราก็ไม่อาจเป็นอิสระ จาก ทุกข์ นั้นได้เลย.

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็น ธรรมชาติ ที่มีอยู่ เช่นนั้นๆ. มันกับเรา เป็นคนละส่วนกัน. แต่เราต่างหาก ที่ไปยึด ครอบครอง เอามาเป็นของตน ผู้ครอบครอง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้น จึงได้ชื่อว่า "สัตว์" นั่นอย่างไรเล่า.

ก็ในเมื่อ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันคือ ก้อนทุกข์ แท้ๆ แล้วเรา จะเป็น อิสระ จากมัน ได้อย่างไร? ตถาคต ได้บอก "ทาง" ให้แล้ว ในการทำลาย ขันธ์ทั้งห้า (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ซึ่งเป็น กองทุกข์ ในขณะที่ เรายังต้องอาศัย ขันธ์ห้า เพื่อยังชีวิต ต่อไป. (ทำลาย ขันธ์ ไม่ใช่ ให้ฆ่าตัวตาย)

ทาง (มรรคา) ที่ว่านี้ คือ การตัดรอบ การเกิด ของ ปฏิจจสมุปบาท นั่นเอง.

โปรดศึกษาและปฏิบัติ ปฏิจจสมุปบาท ด้วยตนเอง ใน พุทธวจน. แล้วท่านจะเป็นอิสระ จาก “ทุกข์” ตามที่ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ยกวจนะ ขึ้นมา.

ยามเจ็บไข้ ใช้ได้ผล
ไม่ใช่กล หลอกเล่น ให้ตลก
เป็นข้ออรรถ ตรัสไว้ ให้สาวก
ป้องจิตตก ผกสู้ โรคายัง

เบญจขันธ์ มันเอียง ไม่เที่ยงแท้
เบญจขันธ์ มันก็แค่ เป็นทุกขัง
เบญจขันธ์ มันเป็น สิ่งผุพัง
เบญจขันธ์ มันเป็นดั่ง อนัตตา

เบญจขันธ์ มันเป็น เช่นนั้นหละ
"เนตัง มะมะ" มิใช่ของ เราหรอกหนา
"เนโสหะ มัสสมิ" นั่นก็ใช่ จะเอามา
ยึดเป็นของ ของข้า ไม่บรรเทา

"น เมโส อัตตา" อย่ายึดมั่น
ขันธ์ห้านั่น มิใช่ ตัวเราเขา
วางเสียได้ โรคร้าย ในกายเรา
จักบรรเทา เจ็บสาหัส ในบัดดล.

คาถาเต็ม:

อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ
- เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี

อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ
- เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ
- เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี

อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ
- เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป.

สัพเพ สังขารา อนิจจา,
สัพเพ สังขารา ทุกขา,
สัพเพ ธัมมา อนัตตา.

สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยง,
สังขารทั้งหลาย เป็นทุกข์,
ธรรมทั้งหลาย มิใช่ตัวตน.

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เป็นสิ่งไม่เที่ยง,
สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น เป็น ทุกข์,
สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้น เป็น อนัตตา.

สิ่งใด เป็น อนัตตา สิ่งนั้น คือ
เนตัง มะมะ; นั่นไม่ใช่ ของเรา,
เนโสหะ มัสสมิ; นั่นไม่ใช่ เป็นเรา,
น เมโส อัตตา; นั่นไม่ใช่ ตัวตนของเรา.

จบ.

เมื่อสิ่งนี้มี - ปล่อย คลาย ปล่อย ว่าง ปล่อย วาง
สิ่งนี้ ย่อมมี - อุเบกขา ในเวทนา.

ให้นำบทสาธยายธรรม บทนี้ ให้คนป๋วย ฟังตลอดเวลา ซ้ำไปซ้ำมา อย่าหยุด.

รัก สัทธา ตถาคต ร่วมกัน ประกาศ พุทธวจน.
พุทธบุตร แห่ง อรหันตะสัมมาสัมพุทธะ.

เข้าใจ เข้าถึง รู้ลึก รู้จริง รู้จัก "อิทัปปัจจยตา-ปฏิจจสมุปบาท-อริยสัจสี่" ... อ่าน "สรรพสิ่งสัมบูรณ์ ด้วยสัตตะธัมมะธาตุ: สัมพัทธภาพ ของ ความจริงสมมุติ กับ ความจริงปรมัตถ์" (The 7-Element: Absolute of Everything - TheTheory explain Everything)
http://igoodmedia.net/author/02_book/the-7-element/the-7-element-master-cover.pdf
http://igoodmedia.net/author/index.html?#the-7-element
หนังสือ ที่เขียนขึ้นจาก มุมมอง สัมพัทธภาพ วิทยาศาสตร์-พุทธศาสน์.

14 มกราคม 2564.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line

: สิ่งนี้ ชัวร์เหรอ?

ปิยสีโล ภิกขุ กล่าวไว้ว่า
อย่ารอ
ให้แก่..แล้วจึงหัดทำดี
อย่ารอ
ให้ป่วย..แล้วจึงดูแลตัวเอง
อย่ารอ
ให้ทุกข์ ..แล้วจึงปฏิบัติ
อย่ารอ
ให้สงัด..แล้วจึงทำสมาธิ

หรือว่า ... สิ่งนี้ ชัวร์กว่า!

จงรอ ให้แก่ เสียก่อน,
แล้วจะ ได้เดินสี่ขา.

จงรอ ให้ป่วย เสียก่อน,
แล้วจะ เห็นโทษ ที่ไม่ดูแลตัวเอง.

จงรอ ให้ทุกข์ เสียก่อน,
แล้วจะ รู้ชัด โทษของ
-อัสสาทะ (รสอร่อย)
-อาทีนะวะ (โทษอันต่ำทราม)

จงรอ ให้มีสมาธิ เสียก่อน,
แล้วจึง ปฏิบัติ นิสสรณะ
(อุบาย เครื่องนำทุกข์ ออกไปเสียให้พ้น).

-ปราชญ์นิรนาม-

igood-end11 มกราคม 2564

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

 

 
   
  thinking focus new idea today
คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี
  
SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net : Administration and Producer
Copyright © 2010-2021 intelligence good media homeschool.
All rights reserved. me@igoodmedia.net


:

.

.2564

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line

:

.

.2564

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line

:

.

.2564

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line