igood media
HOME   | Articles - Book - Poem - SongAUTHOR  |  FILM SCHOOL  |  COMMUNICATION ARTS  |  MY BLOG

Blog film school

My Media channel

blog

1 หน้าแรก
2
บทความ
หนังสือเล่ม
ร้อยกรอง เพลง
3
บทภาพยนตร์
ภาพยนตร์สั้น
วีดิโอ มิวสิควีดิโอ
4
วิชาเรียนนิเทศศาสตร์
ตำราเอกสาร
สื่อการเรียน
 

 

 

: ท่านทราบหรือไม่ว่าเทวดา อยากฟังธรรม (สวด สาธยาย) ของใคร?

เทวดา ชอบฟัง คำของ ตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มากที่สุด. เพราะ มีเพียง คำตรัสรู้ ของ พระองค์ เท่านั้น ที่จะทำให้ เทวดาเหล่านั้น พ้นทุกข์ และ บรรลุธรรมได้. ดังนั้น บทสวด มี่ท่านใช้ ท่านสวด บทของใคร. ถ้าไม่ใช่ คำตรัสรู้ ของพระศาสดา เทวดาจะฟังรึ! เกรงจะเสียเวลาเปล่า.

บท คำตรัส ที่ตถาคต พูดบ่อยมากที่สุด คือ อิทัปปัจจยตา, ปฏิจจสมุปบาท, อริยสัจสี่.

มีผู้แชร์ คำพูดของ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ความว่า “หนึ่งสิ่ง ที่ไม่มีใครทำแทนเราได้ คือ การตั้งใจ ที่จะมีชีวิต ที่เป็นอิสระจาก ทุกข์”

ขออธิบาย สาธยาย ความว่า ทุกข์ เพิ่มอีกสักหน่อย.

เราไม่มีวัน จะได้เป็นอิสระจาก ทุกข์ ได้เลย. เพราะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้นคือ ก้อนทุกข์ เห็นๆ ชัดๆ ที่มันจะอยู่กับเรา ไปจนตาย. ตราบใด ที่เราไม่เข้าใจ ไม่รู้จักแยกแยะ “ทุกข์” ได้ถูกตัวถูกตน แล้วละก็ ตราบนั้น เราก็ไม่อาจเป็นอิสระ จาก ทุกข์ นั้นได้เลย.

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็น ธรรมชาติ ที่มีอยู่ เช่นนั้นๆ. มันกับเรา เป็นคนละส่วนกัน. แต่เราต่างหาก ที่ไปยึด ครอบครอง เอามาเป็นของตน ผู้ครอบครอง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้น จึงได้ชื่อว่า "สัตว์" นั่นอย่างไรเล่า.

ก็ในเมื่อ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันคือ ก้อนทุกข์ แท้ๆ แล้วเรา จะเป็น อิสระ จากมัน ได้อย่างไร? ตถาคต ได้บอก "ทาง" ให้แล้ว ในการทำลาย ขันธ์ทั้งห้า (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ซึ่งเป็น กองทุกข์ ในขณะที่ เรายังต้องอาศัย ขันธ์ห้า เพื่อยังชีวิต ต่อไป. (ทำลาย ขันธ์ ไม่ใช่ ให้ฆ่าตัวตาย)

ทาง (มรรคา) ที่ว่านี้ คือ การตัดรอบ การเกิด ของ ปฏิจจสมุปบาท นั่นเอง.

โปรดศึกษาและปฏิบัติ ปฏิจจสมุปบาท ด้วยตนเอง ใน พุทธวจน. แล้วท่านจะเป็นอิสระ จาก “ทุกข์” ตามที่ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ยกวจนะ ขึ้นมา.

ยามเจ็บไข้ ใช้ได้ผล
ไม่ใช่กล หลอกเล่น ให้ตลก
เป็นข้ออรรถ ตรัสไว้ ให้สาวก
ป้องจิตตก ผกสู้ โรคายัง

เบญจขันธ์ มันเอียง ไม่เที่ยงแท้
เบญจขันธ์ มันก็แค่ เป็นทุกขัง
เบญจขันธ์ มันเป็น สิ่งผุพัง
เบญจขันธ์ มันเป็นดั่ง อนัตตา

เบญจขันธ์ มันเป็น เช่นนั้นหละ
"เนตัง มะมะ" มิใช่ของ เราหรอกหนา
"เนโสหะ มัสสมิ" นั่นก็ใช่ จะเอามา
ยึดเป็นของ ของข้า ไม่บรรเทา

"น เมโส อัตตา" อย่ายึดมั่น
ขันธ์ห้านั่น มิใช่ ตัวเราเขา
วางเสียได้ โรคร้าย ในกายเรา
จักบรรเทา เจ็บสาหัส ในบัดดล.

คาถาเต็ม:

อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ
- เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี

อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ
- เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ
- เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี

อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ
- เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป.

สัพเพ สังขารา อนิจจา,
สัพเพ สังขารา ทุกขา,
สัพเพ ธัมมา อนัตตา.

สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยง,
สังขารทั้งหลาย เป็นทุกข์,
ธรรมทั้งหลาย มิใช่ตัวตน.

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เป็นสิ่งไม่เที่ยง,
สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น เป็น ทุกข์,
สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้น เป็น อนัตตา.

สิ่งใด เป็น อนัตตา สิ่งนั้น คือ
เนตัง มะมะ; นั่นไม่ใช่ ของเรา,
เนโสหะ มัสสมิ; นั่นไม่ใช่ เป็นเรา,
น เมโส อัตตา; นั่นไม่ใช่ ตัวตนของเรา.

จบ.

เมื่อสิ่งนี้มี - ปล่อย คลาย ปล่อย ว่าง ปล่อย วาง
สิ่งนี้ ย่อมมี - อุเบกขา ในเวทนา.

ให้นำบทสาธยายธรรม บทนี้ ให้คนป๋วย ฟังตลอดเวลา ซ้ำไปซ้ำมา อย่าหยุด.

รัก สัทธา ตถาคต ร่วมกัน ประกาศ พุทธวจน.
พุทธบุตร แห่ง อรหันตะสัมมาสัมพุทธะ.

เข้าใจ เข้าถึง รู้ลึก รู้จริง รู้จัก "อิทัปปัจจยตา-ปฏิจจสมุปบาท-อริยสัจสี่" ... อ่าน "สรรพสิ่งสัมบูรณ์ ด้วยสัตตะธัมมะธาตุ: สัมพัทธภาพ ของ ความจริงสมมุติ กับ ความจริงปรมัตถ์" (The 7-Element: Absolute of Everything - TheTheory explain Everything)
http://igoodmedia.net/author/02_book/the-7-element/the-7-element-master-cover.pdf
http://igoodmedia.net/author/index.html?#the-7-element
หนังสือ ที่เขียนขึ้นจาก มุมมอง สัมพัทธภาพ วิทยาศาสตร์-พุทธศาสน์.

14 มกราคม 2564.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line

: แก่ ป่วย ทุกข์ สมาธิ

ปิยสีโล ภิกขุ กล่าวไว้ว่า
อย่ารอ
ให้แก่..แล้วจึงหัดทำดี
อย่ารอ
ให้ป่วย..แล้วจึงดูแลตัวเอง
อย่ารอ
ให้ทุกข์ ..แล้วจึงปฏิบัติ
อย่ารอ
ให้สงัด..แล้วจึงทำสมาธิ

แต่ปราชญ์นิรนาม กล่าวในอีกแง่มุมหนึ่งว่า

จงรอ ให้แก่ เสียก่อน,
แล้วจะ ได้เดินสี่ขา.

จงรอ ให้ป่วย เสียก่อน,
แล้วจะ เห็นโทษ ที่ไม่ดูแลตัวเอง.

จงรอ ให้ทุกข์ เสียก่อน,
แล้วจะ รู้ชัด โทษของ
-อัสสาทะ (รสอร่อย)
-อาทีนะวะ (โทษอันต่ำทราม)

จงรอ ให้มีสมาธิ เสียก่อน,
แล้วจึง ปฏิบัติ นิสสรณะ
(อุบาย เครื่องนำทุกข์ ออกไปเสียให้พ้น).

-ปราชญ์นิรนาม-

igood-end11 มกราคม 2564

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

: ความโง่ กับ ความขัดแย้ง ทำให้คนเราทะเลาะกัน จริงหรือ?

ทุกๆ ที่ ในโลกนี้ ย่อมมี ความขัดแย้ง เสมอ. “ความขัดแย้ง” เป็นพฤติภาพปกติ ธรรมดา ของธรรมชาติ.

วัตถุ กับ วัตถุ ขัดแย้ง แปลงตำแหน่ง เปลี่ยนคุณสมบัติ เวียนกลับ ไป-มา ตลอดเวลา. (มวล-อนุภาค, แรง-คลื่น, อุณหภูมิ-พลังงาน, มิติ กาลอวกาศ-รูปทรง) พัฒนาไปสู่ ความเสื่อม สลายไป กลายเป็น ธาตุอื่นๆ ต่อไป ตลอดกาลอันยาวนาน (วัฏจักร-อนันต์).

จิต กับ จิต ก็ขัดแย้งกัน (จิตฝ่ายกุศล กับ จิตฝ่ายอกุศล ย่อมขัดแย้งกัน เป็นธรรมดา) กลายเป็น แรงกรรม ผลักให้ "สัตว์" พัฒนาขันธ์ (อวิชชา-สังขาร-วิญญาณ-นามรูป) ไปสู่ การเกิด การเสื่อม (ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา-อุปาทาน) แล้วเวียนไปสู่ ภพใหม่ (ภพ-ชาติ ชรา มรณะ) ต่อไป ตลอดกาลอันยาวนาน.

กล่าวได้ว่า ความขัดแย้ง พัฒนาไปสู่ ภพ หรือ ภาวะ ที่เรียกว่า ทุกข์ (ทุกฺข?) นั่นเอง. ทำให้ "ทุกข์" (ของ วัตถุธาตุ และ สัตว์) มีคุณสมบัติ 3 ประการ (1) ทุกข์ เป็น "ความไม่เที่ยง - อนิจจตา" คือ การเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา อันเนื่องมาจาก ความขัดแย้ง ภายใน. (2) ทุกข์ เป็นวัฏจักร "ทุกขตา" คือ ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้. มาแล้วก็ไป เกิดแล้วก็ดับ มีแล้วก็เสื่อมสลายและตาย. ครั้น ไปแล้ว สลายแล้ว ตายแล้ว ก็เวียนกลับมาใหม่อีก. (3) ทุกข์ เป็นสิ่งไร้สาระ ตัวตน "อนัตตตา" ดำรงอยู่ บนแกนของเวลา ที่แล่นไป.

ปุจฉา - เพราะเหตุใด คนเราจึงทะเลาะกัน?
วิสัชชนา - เหตุที่คนเรา ทะเลาะ (ขัดแย้ง) กัน คือ
(1) เพราะ ฉันทะ พอใจ สนุกกับการ ด่าทอ เบียดเบียน ด้วยคำพูด.
(2) เพราะ โง่!

ดังนั้น, ความขัดแย้ง ที่มีขึ้น ก็เป็นแค่ 'ธาตุ' ตามธรรมชาติ. คนหนึ่ง ชวนทะเลาะ แต่อีกคน ปฏิเสธ, คนชวนทะเลาะ โง่, คนปฏิเสธ ฉลาด.

คนหนึ่ง ชวนทะเลาะ อีกคน ทะเลาะด้วย, โง่ ทั้งคู่. เพราะ ความขัดแย้ง มันก็ไม่ได้หายไป แต่ "มิตรภาพ" ของพวกเขา ได้หายไปแล้ว.

.24 พศจิกายน 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line

: มุมมอง สัมพัทธภาพ ทำให้เข้าถึงความจริง.

ปัจจัยสัมพัทธภาพทั่วไป (Relativity theory - Albert Einstein) ที่ผู้สังเกตแต่ละคน เห็นต่างกัน คือ (1) ความโน้มถ่วง (2) เวลา-ความเร็ว (3) ขนาดของวัตถุ.

มโนทัศน์สัมพัทธภาพ (conceptual relativity) ก็มีปัจจัยสัมพัทธ์ 3 ประการ เช่นกัน คือ เวลา (time), ตำแหน่ง-พื้นที่ (locality), วัตถุ-บุคคล (object). ปัจจัยสัมพัทธ์ ทั้ง 3 ข้อ เมื่อมันทำ อันตรกิริยา (interaction) ต่อกัน จะก่อให้เกิด หรือ มีการอุบัติ (emergent) ของ เหตุการณ์ (event) กรณีสิ่งนั้น เป็นวัตถุ และ อารมณ์ (emotion) กรณีสิ่งนั้น เป็นสิ่งชีวิต. ผู้มีมโนทัศน์ เป็นสัมพัทธภาพ ย่อมมอง เหตุการณ์ หรือ อารมณ์ ในสองสถานะเสมอ คือ ในฐานะ ผู้สังเกต กับ ในฐานะ ผู้ถูกสังเกต, นี่คือ สัจพจน์ (postulate) ของมโนทัศน์สัมพัทธภาพ.

เรื่องราว 10 ข้อต่อไปนี้ เมื่อใช้มุมมอง สัมพัทธภาพ ย่อมมองเห็น เหตุการณ์ และอารมณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย. ทำให้ เรา “เห็น” ความจริง ในมุมที่เราไม่เห็น. ทุกๆ สิ่ง จะเกิด เหตุการณ์-อารมณ์ ต่างเวลา ต่างบุคคล ต่างพื้นที่ กันเสมอ.

ลองอ่าน พิจารณาอีกครั้ง ... (โดยเฉพาะ ข้อ 10, 9, 8)

10. การที่เราเปลี่ยนตัวเองด้วยการไม่เป็นตัวเอง มันก็คงเหมือนการซ่อมของที่ไม่ได้เสียนั่นละ ... (เปลี่ยนผิดเวลา ซ่อมผิดเวลา - สู่ดิน)

9. ฝนนั้นตกทั่วฟ้า แต่ไม่ตกพร้อมกันเฉยๆ ความสุขคนเราก็เช่นกัน มีกันทุกคนแต่ไม่ได้มีพร้อมกัน. อย่าเอาเวลาที่เราทุกข์ ไปเทียบกับช่วงที่เขาสุขเลย. เพราะมันจะเป็นการเพิ่มทุกข์ในใจ (เวลา เป็นวิธีที่ธรรมชาติ ป้องกันไม่ให้ทุกอย่าง เกิดพร้อมกัน - จอห์น วีลเลอร์ (1911-2008))

8. ไม่ต้องยืนตรงที่เขาว่าสูงที่สุดหรอก ไม่ต้องยืนตรงที่เขาว่าไกลที่สุดหรอก ยืนที่ไหนก็ได้ ที่ยืนแล้วรู้สึกมีความสุขก็พอ (สูง ต่ำ ไกล ใกล้ จะสุขหรือทุกข์ ขึ้นอยู่กับว่า ยืนที่ไหน ยืนเวลาใด และยืนอยู่คู่กับใคร - สู่ดิน)

7. มัวแต่ระวังกรรไกร จนลืมไปว่ากระดาษก็บาดมือได้ มัวเเต่ระวังคนไม่จริงใจ จนลืมไปว่าคนข้างกายก็มีที่ไม่จริงใจ (ลักษณะ-สมบัติ ของ วัตถุบุคคล เราเลือกเสพ คบคุ้นได้)

6. ลืมไม่ได้ ก็อยู่กับมันให้ได้ (เพราะ ปัจจุบัน ไม่มีจริง สิ่งที่จริง คือ อดีต - สู่ดิน)

5. คนบางคนต่อให้ไม่เจอกันนาน สุดท้ายก็ยังสำคัญ คนบางคนต่อให้เจอกันทุกวัน สุดท้ายก็แค่รู้จัก (ลักษณะ-สมบัติ ของวัตถุ-บุคคล เราเลือกเสพ คบคุ้นได้)

4. ถ้าเจอคนดีเราต้องฉลาดพอที่จะรักษาเขาไว้. ถ้าเจอคนไม่ดีเราต้องฉลาดพอที่จะรักษาระยะห่างไว้ (เปลี่ยน พิกัดตำแหน่ง ซะบ้าง อาจมองเห็นตัวตนที่แท้ ของบุคคล - สู่ดิน)

3. เดี๋ยวมันก็ผ่านไป จำคำนี้ไว้มันใช้ได้จริง

2. ถ้าวันนี้ยังมีกันและกันอยู่ ดูแลกันให้ดี เพราะเรา ไม่มีทางรู้เลยว่า เวลาที่เหลืออยู่ มีมากน้อยเพียงใด

1. สิ่งใดมีแล้วดีต่อใจ เราก็เลือกเก็บไว้ข้างกาย สิ่งใดมีแล้วทุกข์ต่อใจ เราก็เลือกปล่อยออกไป (บางสิ่ง เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งที่เรา ข้ามไป อาจมีประโยชน์ สุข - สู่ดิน) ผู้ใดมีสัมพัทธภาพ จะเป็นผู้มีเหตุผล รู้เหมาะควร สุขุม พระพุทธเจ้า, ตลอด 45 ปี ที่ประกาศศาสนา ทรงใช้หลัก สัมพัทธภาพ มาตลอด (โปรดศึกษา พุทธวจน แล้วจะเห็นได้ชัดเจน)

ขอบคุณ ข้อมูลดี สาระดี จากคุณต๋อง ทวีพร.

igood-end15 กันยายน 2563.

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:ครู หรือ ครู่

คนเป็นครู ไม่ใช่เป็นแค่ “ครู่”
แต่เป็นตลอดชีวิต เช่นเดียวกับ
พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย.

ดังนั้น อาชีพครู จึงเป็นอาชีพเดียว
ที่ไม่มีวันเกษียณ.

ถ้าคนที่เคยเป็นครู แล้วคิดเกษียณตัวเอง
จากความเป็นครู โปรดรู้ไว้เถิดว่า คุณค่า ของ
ความเป็นครู ก็เป็นได้แค่ “ตาแก่” หรือ“อีแก่”
ของพวกเด็กรุ่นใหม่ เท่านั้นเอง.

23 สิงหาคม 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line

: สมการของจักรวาล

เช้าวันนี้ เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ ที่ผมค้นพบสูตร ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทุกอย่าง ของธรรมชาติได้ ให้ชื่อว่า

“สมการของจักรวาล”

สรรพสิ่ง มีอยู่ในธรรมชาติสองระบบ คือ สังขตลักษณะ (conditioned) และ อสังขตลักษณะ (unconditioned) ซึ่ง สามารถอธิบายการกำเนิด การดำรงอยู่ และการดับสลาย ของสรรพสิ่ง ได้ด้วยสมการ 2 สมการ คือ

infinity = Zigma et และ |O| = et/infinity

infinity = Zigma et เมื่อ infinity คือ ค่าอนันต์ หรือ สังสารวัฏ จะเท่ากับ ผลรวมของ พลังงาน (e : energy) และ เวลา (t : time)

|O| = et/infinity เมื่อ |O| (absolute of zero) คือ ค่าสัมบูรณ์ของศูนย์ หรือ สุญญตา จะมีได้ก็ต่อเมื่อ พลังงาน และ เวลา ถูกหารด้วย ค่าอนันต์ หรือ การตัดขาดของวงจร สังสารวัฏ (ไม่มีการเกิด อุบัติใดๆ)

ตราบใดที่ยังมี พลังงาน และ เวลา อยู่ ณ ที่ใดๆ (ในเอกภพนี้) วัฏจักรการเกิด เสื่อม ตาย ก็จะมีอยู่ตราบนั้น. แม้ว่าสิ่งนั้น เป็นสิ่งที่ไม่มีมวล (ไม่มีรูปทรงมิติ) หรือไม่มีมวลเหลืออยู่ก็ตาม (เช่น เทวดา นรก มิติที่ 4 ของสิ่งนั้น).

สาเหตุที่เราไม่สามารถมีเพียงสมการเดียว เพราะ ธรรมชาติของสรรพสิ่ง ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองระบบนั่นเอง.

สู่ดิน ชาวหินฟ้า

igood-end20 สิงหาคม 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

: มักง่าย หูเบา ข่าวลือ

กระบะ พุ่งชน ศาลหลักเมืองอย่างจัง ชาวบ้านฮือฮา เมื่อ 2 ปี ก็เคยโดนชน คอหวยไม่รอช้า แห่ซื้อเลขทะเบียน

จนเกลี้ยงแผง ที่มา -
https://www.tnews.co.th/contents/527321?qymjb=

ศาลหลักเมือง กับ หวย ไม่เกี่ยวกันเลย. อธิบายแบบมีหลักการครับ,

เป็นไปตาม กฏกลศาสตร์ ของนิวตัน 2 ข้อ คือ ข้อ 1 กับ ข้อ 3,

ข้อที่ 1. ไม่เกี่ยวกับ ตัวเลข ไสยศาสตร์ ความเชื่อ แต่อย่างใด คือ วัตถุ จะรักษาสภาวะอยู่นิ่ง (ศาลหลักเมือง ที่ตั้งอยู่ใจกลางถนน) หรือ สภาวะเคลื่อนที่ อย่างสม่ำเสมอ ในแนวเส้นตรง ไปข้างหน้า (วัตถุที่เคลื่อนที่ ก็คือ รถยนต์กำลังวิ่ง). ขณะมีการเคลื่อนที่ ของวัตถุ จะมี แรงลัพธ์ (เช่น แรงบิดพวงมาลัยไปซ้าย หรือ ขวา) ซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์ (ต้องบิด >0) มากระทำ.

ข้อที่ 3 คือ แรงกิริยา เท่ากับ แรงปฏิกิริยา หรือ แรงกระทำ เท่ากับ แรงต้าน (action = reaction) ทุกแรงกิริยา หรือ action (แรงชนของรถ) ย่อมมีแรงปฏิกิริยา หรือ reaction (แรงต้านของศาล ซึ่งเตรียมรอรับ

การชน) ซึ่งมีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศตรงข้ามกันเสมอ (ผลคือ ทั้งรถ และ ศาล พังทั้งคู่! แต่จะพังมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ มวลของศาล และมวลของรถ ว่าจะมีมากเท่าใด ถ้ามากทั้งคู่ ก็พังยับเยิน.

เป็นไปได้แค่ไหน ที่จะไม่ทำให้ ทั้งศาลและรถ ไม่พังเสียหาย. มีทางเป็นไปได้ ถ้าเหตุการณ์ต่อไปนี้ มันเกิดขึ้นได้

จริง 3 กรณี คือ กรณีที่ 1, กฏข้อที่ 3 ของนิวตัน โกหก! กรณีที่ 2, รถวิ่งชนศาล ขณะที่ศาล วิ่งหนีรถ! ด้วยความเร็วเท่ากับ หรือ

มากกว่าความเร็วรถ เพราะมีสิ่งศักดิ์ พาศาลวิ่งหนีไป หรือ จับศาลโยกหลีกออกไปจาก วิถีหรือแนวการเคลื่อนที่ ของรถวิ่ง (ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้) และ กรณีที่ 3, คนขับรถ ฝันไปว่า ขับรถชนศาล (ข้อนี้ เป็นจริงได้มากกว่า)

ทางแก้อย่างเป็นรูปธรรม (เป็นไปได้จริง 100%) ที่จะไม่ให้มี รถวิ่งพุ่งชนศาลหลักเมืองซ้ำอีก มี 2 วิธี คือ วิธี่ที่ 1, ย้ายศาล ออกไปนอก เส้นวิถีโคจรของรถ หรือไม่ก็ วิธีที่ 2, ย้ายถนน เส้นวิถีโคจรของรถ) ไปให้พ้น ที่ตั้งของศาล.

การตัดสินใจแก้ปัญหา ข้างต้น มี 2 แนวทาง คือ
(1) ถ้าใช้ ทำตาม ความเชื่อ ให้ใช้วิธีที่ 2 (ย้ายถนน)
(2) ถ้าใช้ ทำตาม หลักฟิสิกส์ ให้ใช้วิธีที่ 1 (ย้ายศาล)

ถ้าไม่ย้ายศาล หรือ ไม่ย้ายถนน ปีถัดไป ทุกปี ก็จะมีเหตุรถชนศาลอีก หวยก็จะถูกปลุกขึ้นมาอีก. มันไม่เกี่ยวกับ ไสยศาสตร์ ตัวเลข ความเชื่อ หรืออำนาจดลบันดาล ของใคร หรือของอะไร แต่มันเป็นไปตาม อำนาจของ แรงกล.

ขอบคุณที่อ่าน และขอบคุณมาก ถ้าส่งไปให้ผู้เกี่ยวข้องอ่าน.

.2 สิงหาคม 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line

:

มีคนหนึ่ง บอกไว้ว่า "เพราะชีวิต มันสั้น, ความสุขในแต่ละวัน จึงสำคัญเสมอ." ถูก แต่ ถูกไม่หมด!

ที่ถูกอย่างหมดจด คือ

“เพราะชีวิต มันสั้น, 'ความทุกข์' ในแต่ละวัน จึง มีค่า เสมอ ... ในการเรียนรู้ เพื่อสลายมัน หรือไม่ก็ อยู่กับมัน โดยไม่ยาก ไม่ลำบาก ... เพราะเหตุว่า ความทุกข์ เป็นสิ่งที่เรา ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย”

พระตถาคต ไม่ได้สอนเรื่องสุขเลย พระองค์สอนแต่เรื่อง ทุกข์ (ทุกขอริยสัจ) เท่าน้้น.

igood-end1 สิงหาคม 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

: คิดดี สาระดี - ธรรมาธรรมะสงคราม

'ดี' ชนะ 'ชั่ว'
'ชั่ว' ชนะ 'ดี'
จะเป็นเช่นนี้ ตลอดกาล

ดี แพ้ ชั่ว เพราะ ดี อ่อนแรง
ชั่ว แพ้ ดี เพราะ ดี แข็งแกร่ง

ความยุ่งเหยิงปั่นป่วน*
เป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่แล้ว ตามธรรมชาติ
(อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา)
ไม่ได้เกิดจาก ความชั่ว หรือความดี
คอยดลบันดาล ให้เกิดหรือหายไป.

ชั่ว แมัจะมีปริมาณ มาก
ก็แพ้ ดี ในท้ายที่สุด.
เพราะ ชั่ว ถ้ารวมกันมากๆ
จะทำลายล้างกันเอง,
โดยที่ ดี ไม่ต้องออกแรง.

หลัก อุณหพลศาสตร์ - Thermodynamics ความร้อน ก่อนเกิดพลังงาน ทั้งสงบและยุ่งเหยิง, ความยุ่งเหยิง เป็นไปตามแกนเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต. ความร้อนเป็นบวก สร้างความยุ่งเหยิงปั่นป่วน ความร้อนเป็นลบ สร้างความสงบ.

หลักอุณหพลศาสตร์ - Thermodynamics ไม่ได้พูดถึง ความเย็นเลย พูดแต่ ความร้อน. ความร้อน ก่อนเกิพลังงาน ทั้งสงบและยุ่งเหยิง. ความยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ เป็นไปตามแกนเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต. ความร้อนเป็นบวก สร้างความยุ่งเหยิงปั่นป่วน. ความร้อนเป็นลบ สร้างความสงบ.

สิ่งที่ต้องท่องจำ และเข้าใจตลอดเวลา คือ
(1) Thermodynamics
(2) กฏกลศาสตร์ 3 ข้อ ของนิวตัน
(3) หลักสัมพัทธภาพ (special relativity and general relativity) ของไอน์สไตน์.

เข้าใจแค่สามอย่างนี้ อย่างขึ้นใจ, ในโลก ในจักรวาล ไม่มีอะไร ที่เราจะไม่เข้าใจ.

ซึ่งตรงกับหลัก พุทธศาสน์ คือ พระพุทธเจ้า ไม่ได้พูดถึง ความสุขเลย พูดแต่เรื่อง ทุกข์ เช่นเดียวกับ หลักอุณหพลศาสตร์ ที่พูดแต่เรื่อง ความร้อน ไม่ได้พูดถึง ความเย็นเลย. เพราะว่า ถ้าลดความร้อนลง ความเย็นก็ปรากฏ ถ้าลดทุกข์ ปัญหาลง สิ่งที่เรียกว่า สุข ก็จะปรากฏเอง.

31 กรกฎาคม 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line

: ปุจฉา วิสัชชนา ตอน เงิน ซื้อความถูกต้อง ขายความผิด ได้หรือ?

ปุจฉา -

แค่มีเงิน ความผิด กลายเป็นถูก จริงหรือ?

วิสัชนา -

แค่มีเงิน ความผิด กลายเป็นถูก ถ้าวัด ความผิด-ถูก บน "ความพอใจ" ไม่ใช่ "ข้อเท็จจริง"

แม้ ข้อเท็จจริง, เงิน ก็ยังสามารถเปลี่ยน จริงเป็นเท็จ หรือ เท็จเป็นจริง ได้.

แต่ 'ผิด-ถูก' 'จริง-เท็จ' ก็เป็นแค่ สถานการณ์ "สมมุติ" เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง หรือ เป็นแค่ "ความเชื่อ" สำหรับบางคน. ในสังคมมนุษย์ จะดำรงอยู่ อย่างสันติสุข หรือ จะดำรงอยู่ อย่างหายนะ ขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบสัจจะ 3 ข้อนี้ คือ ถูก-ผิด, จริง-เท็จ, ดี-เลว.

igood-end29 กรกฎาคม 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

: ปัญหาซ้ำซาก ของประเทศไทย

ปัญหาซ้ำซาก ของประเทศไทย
ที่ไม่มีวันแก้ไขได้เลย -

ตลอดหนึ่งชาติ
สิบชาติ
ร้อยชาติ
พันชาติ
หมื่นชาติ
แสนชาติ
ล้านชาติ
หลายล้านชาติ
สังวัฎฏกัปชาติ
หลายสังวัฎฏกัปชาติ.

คือ ...
 
-แล้งซ้ำซาก
-ปฏิวัติ ปฏิรูป ซ้ำซาก
-คนฆ่าตัวตาย ซ้ำซาก
-อุบัติเหตุ เดิมๆ ซ้ำซาก
-ยาเสพติด แพร่ระบาด ซ้ำซาก
-การปลูกฝังระเบียบวินัย ล้มเหลว ซ้ำซาก
-การใช้สิทธิเสรีภาพ ตามอำเภอใจ ซ้ำซาก
-หนี้สิน บุคคล ครัวเรือน ธุรกิจ สูงขึ้น ซ้ำซาก
-ทะเลาะวิวาท ประทุษร้าย คุกคาม เข่นฆ่ากัน ซ้ำซาก
-แต่คนไทย ก็ยังทำตัว ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย กันต่อไป ซ้ำซาก.!

มีสิ่งเดียว ที่คนไทย ทำซ้ำซากแล้ว น่ารัก!!! แต่ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเห็น คือ ...

รอยยิ้ม ที่ซ่อนอยู่ในหน้ากากปัองกันโรค. (ปิดทอง หลังแมสก์)

27 กรกฎาคม 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line

: “จัญไร” หรือ “จรรโลง”

วันนี้ ชัดเจนแล้ว
ว่าใครอยู่ฝ่ายไหน 'จัญไร' หรือ 'จรรโลง'

วันหนึ่ง ซึ่งข้า ขาดอดกลั้น
วันหนึ่ง ข้าไม่หวั่น พรั่นคนคต
วันหนึ่ง มึงดึงดัน ขึงลวดขด
วันหนึ่ง กูก็หมด ความอดทน

วันนั้น เป็นวัน ฉันทมรรค
วันนั้น จักแตกหัก พรรคหัวโขน
วันนั้น จักรวมพล สู้พวกโจร
วันนั้น จักร่วมโค่น คนจัญไร.

package ที่มาพร้อมกับ ขบวนการทำลายสถาบัน คือ

(1) สร้างความเกลียดชัง แตกแยก ไทยพุทธ ไทยอิสลาม

(2) ปกป้อง อวยกิจ วัดพระธรรมกาย

(3) เรียกร้อง ให้นิรโทษกรรม นักโทษหนีคดีการเมือง

(4) ด่าและขับไล่ พลเอกประยุทธ์ ผู้ซึ่งยึดอำนาจ "พ่อ" ของพวกเขา ออกไปจากประเทศไทย.

(5) แสดงออกนอกหน้า เลื่อมใส ศรัทธา เสรีประชาธิปไตยไร้ขอบเขต แบบอเมริกา

igood-end26 กรกฎาคม 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

: ปุจฉา วิสัชชนา วิวรณ์ - นิวรณ์ ทำให้คนปั่นป่วน

ปุจฉา -

เสียงใต้พื้นพิภพที่จีน? ยังพิสูจน์ไม่ได้เกิดจากอะไร? แต่เหมือนเสียงสัตว์ร้องในหนังสือทางศาสนาระบุไว้  ใกล้ๆ? วัน

สิ้นโลกจะมีสัตว์ตัวหนึ่งใต้พื้นดินออกมาสู่โลกมนุษย์. พระคริตร์ท่านตรัสไว้หมดแล้วว่า จงเฝ้าระวังให้ดี จะมี

สัญญานเตือน (The seven signs สัญญาณทั้ง 7 [วิวรณ์ฯ]) ก่อน.

วิสัชนา -

แล้วตอนนี้ เสียงนั้น หายไปรึยังครับ? แล้วเกิดอะไรเปลี่ยนแปลง ในบริเวณนั้น? รัฐบาลท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ แถลงว่าไง?

เพราะ เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ณ เวลานั้น, เพราะ เรารับรู้ผ่าน คลิปภาพ และ เสียง (ซึ่งไม่รู้ว่า จริงเท็จแค่ไหน)แล้วก็เชื่อ ในสิ่งที่ ประสาทสัมผัสแบบมนุษย์ เข้าไม่ถึง.

เมื่อหาคำตอบไม่ได้ ก็ใช้จินตนาการ เป็นคำตอบ. และถ้ายังไม่พอใจในคำตอบ จากที่จินตนาการไว้ ก็จะเกิดอาการฟุ้งซ่าน อยากรู้ต่อไป กลายเป็น วิจิกิจฉา (หนึ่งในนิวรณฺ์ห้า ที่พาคนโง่).

ในโลก ในกาแลกซี่ ในจักรวาล มีสิ่งลี้ลับมากมาย เกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าถึง เข้าใจ และมันจะเกิดขึ้น พิศดารอัศจรรย์ อย่างนี้ ไม่มีวันหมด ไม่มีวันหยุด. หากเอาใจไปใส่กับมันมาก ก็ทำให้เสียเวลา เสียความรู้.

สิ่งที่ควรใส่ใจมากที่สุด ในเวลานี้คือ ณ ปัจจุบัน เราควบคุม นันทิ (ความเพลิน) ราคะ (ความอยาก) ของเราได้หรือไม่. เพราะไอ้สองตัวนี่แหละ คือ ตัวปัญหา ตัวป่วน ที่สิงสู่อยู่ในตัวของเรา คอยก่อกวนให้เราไม่สงบสุข.

ต่อให้ส่งสติกเตอร์ อวยกันอย่างไร ก็ตาม ขอให้อำนาจดลบันดาล โน่น นั่น นี่ อย่างไรก็ตาม ก็ไม่มีวันสงบ.เพราt นันทิ ราคะ นี่แหละ.

หนังสือ?วิวรณ์? ในพระคริสต์ เปิด?เผย?ความ?ลับ?ต่างๆ ที่?คน?เรา?ไม่?เข้าใจ? และ?ทำนายเหตุ?การณ์?ใน?อนาคต. มี?คำ?พยากรณ์?อีก?มากมาย ที่?จะ?เกิด?ขึ้น? ตาม?ที่?เขียน?ไว้? ใน?หนังสือ?เล่ม?นี้. เหตุการณ์ต่าง ในวิวรณ์? ล้วนแฝงอยู่ในสัญลักษณ์? จำนวนมาก?มาย.

พระศาสดาในศาสนาพุทธ ก็ได้พูดถึงสิ่งลี้ลับ ไว้มากมายเช่นเดียวกัน แต่อยู่ภายใต้ของกรอบ ที่เรียกว่า สังขตธรรม (สังขตลักษณะ แห่งสังขตธรรม ลักษณะของ สิ่งสมมุติทั้งปวง ที่ต่างก็เกิดจากการปรุงแต่ง)

พระคริสต์ มุ่งสอนให้คนปฏิบัติตน ให้พบความสงบสุข เพื่อไปสถิตย์อยู่กับพระองค์. แต่พระตถาคต สอนให้คน 'เข้าถึง' ความสงบ เพื่อตัดวงจรการเกิด อันเป็นต้นเหตุ ของความไม่สงบ. ต้นเหตุ ของความไม่สงบ มีชื่อเรียกหลากหลาย เช่น อวิชชา ตัณหา นิวรณ์ สังโยชน์. คู่ 6 ของอายตนะ คือ ตา-รูป, หู-เสียง, จมูก-กลิ่น, ลิ้น-รส, กาย-สัมผัส, ใจ-ธรรมารมณ์ เป็นทั้งสื่อ หรือ ช่องทาง (media - channel) เป็นทั้งสาร (message) ที่เราควรต้องใช้สติ รู้เท่าทันเสมอ เวลามันจับคู่กัน.

จะเรียนรู้ธรรมชาติใดๆ หรือรับรู้เหตุการณ์ต่างๆ เราก็ยังต้องอาศัย คู่ 6 ของอายตนะ. แต่คนเรา เดือดร้อน ก็เพราะ คู่ 6 ของอายตนะ เช่นกัน เพราะมันลวงเราได้ตลอดเวลา.

.17 กรกฎาคม 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line

: ศิลปะ กับ สิ่งประดิษฐ์

ปุจฉา -
อนาคต ช่างวาดภาพ เตรียมตกงานได้เลย.

วิสัชนา -

มนุษย์ กับ ศิลปะ เป็นของคู่กัน, ย่อมอยู่ภายใต้ 'กฏของเวลา' และ 'การนิยาม.'

เครื่องจักร หุ่นยนต์ กับ สิ่งประดิษฐ์ ก็เป็นของคู่กัน, ย่อมอยู่ใต้กฎเกณฑ์ 'ปริมาณ สัมพัทธกับ ความเร็ว' ในการชี้วัดคุณค่า (goodness) และ อรรถประโยชน์ (utility).

ดังนั้น "ศิลปะ" กับ "สิ่งประดิษฐ์" จึงแตกต่างกันมาก. ความแตกต่างกันในคุณค่า นี่แหละ จะไม่ทำให้ คน (ศิลปิน) ตกงาน.

ศิลปะ วัดมูลค่า (value) กันที่ ความหมาย (จากคำนิยาม) ฉันใด, สิ่งประดิษฐ์ วัดมูลค่า ด้วย อรรถประโยชน์ (wealth) ฉันนั้น.

เว้นเสียแต่ว่า คนผู้นั้น (ศิละเปอะ) จะทำลายคุณค่า ของตน ด้วยอำนาจของ ความโลภ และ ความกลัว.

-มโนทัศน์สัมพัทธภาพ-

igood-end16 กรกฎาคม 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

: ปัจจุบัน อนาคต.

บุญมี แต่กรรมบัง เหมือนกัน แต่ต่างกัน.

เพราะ กาลเวลา ทำให้ สิ่งเหมือนกัน มีความแตกต่างกัน. ทั้งๆ ที่ มันก็เหมือนกัน ไม่ว่า อดีต อนาคต หรือ ปัจจุบัน.

ความอร่อย (อัสสาทะ) อยากได้ "ปัจจุบัน" มากกว่า อดีต หรือ อนาคต. ความชัง (อาทีนวะ) ย่อมผลักไส "ปัจจุบัน" ไปให้พ้นๆ.

ถามว่า อะไร คือ ปัจจุบัน, และ อะไร คือ อดีต อนาคต.

.18 กรกฎาคม 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line

: ปุจฉา วิสัชชนา - ดี ชั่ว ดวง เวลา

-ปุจฉา-

"ดีและชั่ว ไม่ได้อยู่ที่ ดวงและเวลา.
การกระทำของเรา ที่ทำลงไป นั่นแหละ!!
ที่ทำให้ เวลาดีและชั่ว!!"
(หลวงพ่อ ปัญญานั้นทภิกขุ.)

-วิสัชนา-

ดีและชั่ว ไม่ได้อยู่ที่ ดวงและเวลา.
การกระทำของเรา ที่ทำลงไป นั่นแหละ!!
ที่ทำให้ เรา ดี หรือ ชั่ว

เพราะ ทำดี ย่อมได้ดี ทำชั่ว ย่อมได้ชั่ว ไม่ทำอะไรเลย ก็ไม่ดี ไม่ชั่ว.

ถ้า "ดวง" หมายถึง "กรรม" ทำดี ทำชั่ว ต่างหาก ที่เป็น กรรม. ส่วน เวลา ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ 'กรรม' 'ดี' 'ชั่ว'.

"เวลา" เป็นเพียง (อุปมา) 'เส้นทางชีวิต' ที่ธรรมชาติ หรือ พระเจ้า วางไว้ให้แก่ "สัตว์" (สัตตา) ทุกผู้ทุกนาม ได้แก่

นรก เดรัจฉาน เปรต มนุษย์ เทวดา.

หมายเหตุ,
(1)
"อุเบกขา" ไม่ใช่ดี ไม่ใช่ชั่ว เมื่อเกิดขึ้นแล้ว
ในที่สุด ก็ต้องวาง.

(2)
ดี ชั่ว เป็นธัมมะธาตุ,
กรรม เวลา ก็เป็นธัมมะธาตุ
ที่ไม่มีใคร สิ่งใด หรือ อำนาจใด
จะดลบันดาลให้แก่ใคร หรืออะไรได้.

igood-end15 กรกฎาคม 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

: แม่ กับ พระอรหันต์ ฐานะใดสูงกว่ากันแน่

ในมุมมองของ โลก แสนซาบซึ้ง ในฐานะ แม่-ลูก. ในมุมมองของ โลกุตระ ในฐานะนักบวช ย่อมสูงกว่า.

ฐานะพระอรหันต์ ไม่ใช่ และไม่เท่ากับ ฐานะแม่. ที่กล่าวว่า แม่ คือ "พระอรหันต์ของลูก" พระรุ่นหลังพูดกันเอง เป็นแค่การเปรียบเปรยเท่านั้น. ไม่ใช่ คำกล่าวของ พระพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดา. พระองค์ ไม่รับรองฐานะนี้ พระองค์รับรองฐานะนักบวช ชั้นพระโสดาบันขึ้นไป ที่คนควรกราบไหว้. ไม่ใช่ให้พระไหว้คน แม้จะดูซาบซึ้งก็ตาม.

ความเหมาะสม กับ ความซาบซึ้ง ปุถุชน มักแยกไม่ออก.

.2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line

: ความดี ความตาย เวรกรรม

ปุจฉา -

หาซื้อไม่ได้ คือความดี.
หนีไม่ได้ คือความตาย.
ใช้แทนกันไม่ได้ คือเวรกรรม.

วิสัชนา -

ความดี ของคนทุจริต มีไว้สำหรับขาย ให้คนโง่ ... (1)
ความตาย ของคนโง่ ถูกซื้อไป โดยคนทุจริต (ให้ตายแทน) ... (2)
เวรกรรมที่สุจริต ทดแทนได้ เมื่อคนโง่ ยอมตายเพื่อคนทุจริต ... (3)

-ปราชญ์นอกคอก-

igood-end27 มีนาคม 2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

: มายาอิทธิพล

บางครั้ง บางกรณี

สถานที่ วัตถุ บุคคล ที่ถูกบันทึกไว้เป็น ภาพ*[1] จะมีอิทธิพลต่อ อารมณ์รู้สึก ของคนดู มากกว่าของจริง. ที่เป็นเช่นนี้ เพราะภาพที่ถูกบันทึกไว้ ด้วยกล้องถ่ายภาพ จะถูกจำกัดให้อยู่ใน
(1) ขอบเขตของเวลา
(2) ขอบเขตของพื้นที่ และ
(3) ขอบเขตของการรับรู้.

ความงาม*[2] ที่ถูกบันทึกไว้ จะ "หยุด" อยู่ในเขตของเวลา คนดู สามารถ ดูซ้ำได้อีก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง. ความงาม ที่ถูกบันทึกได้ จะถูก "เปิดเผย" เฉพาะในกรอบสี่เหลี่ยม หรือในเขตพื้นที่ ที่มองเห็น ไม่ว่าใครๆ ก็สามารถ มองเห็นภาพนั้นได้. ความงาม ที่ถูกบันทึกลง ในเขตของเวลา ในเขตของพื้นที่ เป็นสิ่งที่คนดูจะ "จดจำ" ไว้ในสมอง

สิ่งอื่นใด ที่อยู่นอกเขตเวลา นอกเขตพื้นที่ จะไร้ความหมาย คนดูจะไม่ให้ความสำคัญ แม้ว่า สถานที่ วัตถุ บุคคลนั้น จะมีอยู่จริงก็ตาม.

-มโนทัศน์สัมพัทธภาพ-
5 ม.ค. 2563

คำอธิบาย

คุณ ประทับใจในความงามของม่านหมอก บนภูลังกา ณ วันหนึ่งแห่งเดือนธันวาคม แล้วคุณถ่ายภาพนั้นไว้ ไปอวดเพื่อนๆ และเพื่อนของคุณ ก็ไปที่ภูลังกา ในเดือนเมษายน (นอกเขตเวลา) เขาก็จะไม่เห็นม่านหมอกบนภูนั้นเลย. ความงามในภาพถ่ายนั้น ก็ยังคงความงดงาม อยู่ตลอดเวลา ตราบใดที่มันยังอยู่ในแผ่นภาพนั้น (ในเขตพื้นที่). และนี่คือเหตุผลที่ว่า เพราะเหตุใด คุณจึงประทับใจในความงามของม่านหมอก ในแผ่นภาพนั้น ทั้งๆ ที่ คุณก็ไม่ได้อยู่บนภูลังกาแล้ว และมันก็เป็นอดีตไปแล้ว (แต่อยู่ในความทรงจำ).

คราวใด ที่เพื่อนของคุณ ไปภูลังกา ณ วันเวลาที่มีหมอกลง และเขาสัมผัสกับม่านหมอก ซึ่งเป็นของจริง. เขาก็จะรู้สึกดื่มด่ำกับ ความงามแท้จริง เฉพาะในเวลา และ ณ จุดที่เขายืนอยู่บนภูนั้น. นั่นคือสิ่งที่เขาจะจดจำไว้ชั่วชีวิต แม้เขาจะไม่ได้ถ่ายภาพนั้นไว้ก็ตาม เพราะภาพถ่าย ไม่มีความหมายใดๆ สำหรับเขา ณ เวลานั้น. (แต่อาจมีความสำคัญ สำหรับเขา หรือเพื่อนๆ ในเวลาอื่น หรือในสถานที่อื่น)

[1] ภาพนิ่ง (picture) ภาพเคลื่อนไหว (animation) ภาพวิดีโอ (video)
[2] ความน่าเกลียด น่าขยะแขยง ก็มีผลในลักษณะเดียวกัน.

3 มกราคม 2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line

: ก้างตำคอ - ทำดี ทำเลว

[แชร์]
ทำดี ไม่ต้องให้ใครดู
เพราะคน...มันจะดู.!
แต่ตอน...เราทำไม่ดี
จริงหรือ?

[ก้างตำคอ]
ทำเลว ไม่ต้องให้ใครรู้
เพราะคนดู จะเอาอย่าง
แต่
ทำดี ต้องให้คน ดูได้ทั้งบาง
เพื่อให้รู้ว่า ควรเอาอยาาง และควรทำ.

igood-end2564

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

: ปุจฉา-วิสัชนา: เชื่อมั่นและศรัทธา

ปุจฉา -

จงเชื่อมั่น และศรัทธา ในพลังแห่งความดี
เมื่อเราทำสิ่งดีๆ สิ่งดีๆ จะย้อนกลับมาหาเราเสมอ.
สู้ๆ นะ ด้วกู.

วิสัชชนา -

จงเชื่อมั่น และศรัทธาใน ' ผลแห่งการกระทำ '
เมื่อเรากระทำสิ่งใดๆ ดี หรือ ชั่ว ก็ตาม ,
สิ่งนั้น จะส่งผลต่อ ตนเอง และผู้อื่น เสมอ.

ดังนั้น จะกระทำสิ่งใด จงคิดให้รอบคอบ.

ผู้คิดถึงแต่ผู้อื่นเป็นตัวตั้ง คือ พระเจ้า ,
ผู้คิดถึง คนผู้อื่น ก่อนตัวเอง คือ เทพ ,
ผู้คิดถึง ตัวเอง ก่อนคนอื่น คือ มนุษย์ ,
ผู้คิดถึงแต่ตัวเอง ถ่ายเดียว คือ เดรัจฉาน
ผู้ที่ก่อความเดือดร้อนเสียหาย คือ สัตว์นรก.

igood-end8 มิ.ย. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

: ปิรามิดแห่งปัญญา

'ปรัชญา' คือ แนวความคิด 'ทฤษฎี' คือ แนวปฏิบัติ. ทั้งสองอย่าง ต้องสอดคล้อง ไปด้วยกัน ไม่ขัดแย้งกัน เปรียบเหมือน การเดินทาง จากฐานปิรามิด ไปสู่ จุดยอดสุด ของปิรามิด, ซึ่งต้องมีการเรียนรู้อดีต เรียนรู้อนาคต เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ ให้เป็น ปัจจุบัน.

การเดินไปให้ถึง จุดยอดสุดของปิรามิด ย่อมมีปัญหาและอุปสรรค ให้ต้องใช้ปัญญาคิดแก้ไข ตลอดเวลา. แท้จริงแล้ว 'ปัญหาและอุปสรรค' ก็คือ บททดสอบว่า เราจะผ่านการประเมิน ได้หรือไม่.

บททดสอบ ยิ่งยาก ยิ่งมีมาก นั่นก็หมายความว่า ยอดปิรามิด ก็ยิ่งสูง. ความสูงของยอดปิรามิด เป็นเกณฑ์วัดคุณค่า วัดคุณภาพ วัดความสามารถ ของเรา. และ เราก็สามารถเลือกได้ว่า เราต้องการ พอใจ ปิดรามิดแบบไหน มียอดสูงเท่าใด.

มีปิรามิดหลายอัน ที่เราสามารถเลือกได้ เช่น การเลือกเรียนรู้วิทยาการต่าง การเลือกอาชีพ. แต่ปิรามิด บางอัน มีสิทธิ์เลือก ได้เพียงครั้งเดียว คือ ศาสนา และ ภรรยา หรือสามี.

igood-end7 มิ.ย. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด]
line

:ไวรัสโควิด-19 คือ ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ คือ ปัจจัยสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ. ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ อันยาวนาน มิใช่สิ่งบ่งบอกว่า มั่นคง มั่งคั่ง เสมอไป, หากผู้นำ และ ประชาชน ไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ของตนเอง. ชาติก็มีอันล่มจมในไม่ช้า. หากประวัติศาสตร์ ถูกนำไปสอน แก่คนทุกๆ รุ่น, ประเทศนั้น ก็จะมีคนแต่ละรุ่น สานต่อความยิ่งใหญ่ ของชาติไว้ ให้มั่นคง และมั่งคั่ง ในไม่ช้า.

คนเราติดไวรัส ผ่านทางจมูกและปาก ยังไม่น่ากลัวเท่า "ความร่าน ทะยานอยาก" ที่มันแพร่ระบาด เข้าทางสายตา นิสิ เรื่องใหญ่. เพราะมันทำให้คน เปลี่ยนนิสัย พฤติกรรม ไปในทางไม่ดี อันเป็นสาเหตุ ทำให้คนอ่อนแอ และได้รับพิษมากมาย จนเป็นเหตุ ให้ไวรัสทุกสายพันธุ์ รุมโจมตี.

igood-end16 พ.ค. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

: เวลา ความรัก เหตุผล

"ความเชื่อที่ไร้เหตุผล ทำให้เสียเวลา."
"อารมณ์รักโรแมนติก แม้จะไร้เหตุผล
และทำให้เสียเวลา แต่ก็ทำให้ รู้สึกสุข."
เพราะ 'ความรู้สึกสุข' กับ 'การเสียเวลา'
คือ การพัวพันกันเป็นหนึ่งเดียว และ
เป็นอิสรภาพส่วนตัว อันชอบธรรม.

- มโนทัศน์สัมพัทธภาพ-

9 พ.ค. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ] - CheapFlightsNow
line

: เงิน คือ พระเจ้า หรือ ซาตาน กันแน่ ?

นี่คือ ธรรมชาติของ เงิน.
เงินไม่มีสัจจะ เช่นเดียวกับ โจร.
ใครพกเงินเป็นเพื่อน ก็เหมือนมีสหายเป็น โจร ,
เพราะ โจร ต้องการ "เงิน" มากกว่า ความเป็น "เพื่อน."
คนส่วนใหญ่ ยอมมีเพื่อนเป็นโจร ดีกว่า มีเพื่อนแท้.
ดังนั้น คนที่เห็นแก่เงิน จึงเป็นเพื่อนแท้ ได้ยาก.

ตกลง เงิน มีประโยชน์ หรือ โทษ กันแน่!!

เงิน ย่อมมีสองด้าน อยู่ในแผ่นเดียวกัน.
แต่ละด้านของเงิน ต่างอาศัยกันและกัน
ในการรักษา "มูลค่า" - "คุณค่า" ของตัวมันเอง.

(1)

ขน เงิน ไปไม่ได้ หลังตาย ,
แต่ถ้าขาด เงิน รู้สึกเหมือน กำลังจะตาย.

(2)

เงิน ซื้อความรักไม่ได้ (จริง) ,
แต่ ความรักอาจเสื่อมไป เมื่อไม่มี เงิน (แต่ข้อนี้ จริงกว่า).

(3)

เงิน ไม่สามารถซื้อ การนอนหลับ ที่เป็นสุขได้ ,
แต่ เมื่อไม่มี เงิน คงนอนไม่หลับ.

(4)

เงิน ไม่สามารถซื้อ สุขภาพที่ดีได้ ,
แต่ สุขภาพที่ดี ต้องใช้ เงิน เพื่อซื้อ
อาหาร ที่อยู่ ยารักษาโรค โรงพยาบาลชั้นหนึ่ง.

(5)

เงิน ซื้อ ความสามารถ ความเก่ง ไม่ไต้
( เราต้องฝึกทำ ด้วยตัวเอง) ,
แต่ ใบปริญญาที่ได้มา ต้องใช้ เงิน.

(6)

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เงิน บันดาลให้ไม่ได้ , แต่ เงิน ซื้อประกันภัย ได้.

(7)

คนโง่ ดูเหมือนฉลาด ขึ้นมาทันที เมื่อมี เงิน ,
แต่ คนฉลาต อาจดูเหมือนโง่ ไปทุกที เมื่อไม่มี เงิน.

(8)

เงิน ไม่ใช่จะเนรมิต ทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็จริง ,
แต่ ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องการ เงิน เพื่อบำรุงรักษามัน.

(9)

เงิน ไม่สามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังใจ ,
แต่บางคน ยอมเสียทุกอย่างไป
เพื่อให้ได้มาซึ่ง เงิน.

(10)

' เงิน ' ซื้อ สวรรค์ ประกัน นรก ไม่ได้ ฉันใด ,
' ความตาย ' ก็ไม่สามารถหยุดยั้งได้ด้วย เงิน ฉันนั้น.

มาดูกันว่า เจ้าของเงินทั้ง 10 ข้อ เป็นใครกันบ้าง

(10) คนใช้เงินในข้อนี้ มักนำไปทำบุญ
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เช่น ช่วยผู้ประสบภัย.

(9) คนที่ใช้เงินในข้อนี้ ได้แก่ นักเลงพนัน พวกผีพนันเข้าสิง.

(8) คนใช้เงินในข้อนี้ ยอมเสียดอกเบี้ย
เพื่อรักษาเงินต้น หรือ ของ ไม่ให้ขาดจำนอง จำนำ.

(7) ส่วนใหญ่ เป็นนักการเมือง ที่เมื่อมีงบประมาณ
ก็เป็นคนฉลาดขึ้นมาทันที ทีจะแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยเงิน
แก้เศรษฐกิจตำต่ำด้วยเงิน.

(6) ถูกบังคับ ให้ซื้อประกัน เพื่อแลกกับ
ความเสียหาย ที่คนไม่ได้ก่อ.

(5) คุณจะไม่สามารถเรียนปริญญาเอก ได้เลย
ถ้าขาด 3 องค์ประกอบ ต่อไปนี้คือ เงิน เวลา และ ปัญญา.

(4) นี่คือ เหตุผลว่า คนจน ตายเหมือนหมาข้างถนน.

(3) เจ้าของเงินในข้อนี้ มักเป็น เจ้าแม่เงินกู้ หรือไม่ก็ ลูกหนี้.

(2) ใครว่า เงิน ซื้อความรักไม่ได้. แม้ไม่มีตังค์ แต่ก็อยากนั่งในใจเธอ.

(1) นี่แหละ คนที่ตกเป็นทาสของเงิน แท้ๆ.

igood-end17 ก.พ. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] ] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

: ความรู้ ความจริง

ความจริง ความรู้ : นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต.

ถ้าเรารู้จักแยกแยะ "ความรู้" กับ "ข้อมูล" ออกจากกัน
เราก็จะรู้ว่า "ความรู้" กับ "ข้อมูล" นั้น แตกต่างกัน.
แล้วแทนค่า ' ความจริง ' ด้วย ' ความรู้ ' และ
แทนค่า ' ข่าวสาร ' ด้วย ' ข้อมูล '

เมื่อนั้น ...

เราก็จะมองเห็น "ความจริง" ใน "ข่าวสาร" ได้โดยไม่ยาก.

(1)
ความรู้ใด ที่เราได้จาก ' ข้อมูล ' หรือ ' ข่าวสาร '
ถ้าเป็นความจริง ความรู้นั้นก็คือ ' ความรู้ในความรู้ '

(2)
' ความรู้ ' อาจไม่ใช่ทั้งหมดของ ' ข้อมูล ' หรือ ' ข่าวสาร '
ความรู้บางอย่าง ไม่ต้องอาศัย ข้อมูล หรือ ข่าวสาร
เรียกความรู้ชนิดนี้ว่า ความรู้ผุดเกิด หรือ
โยนิโสมนสิการ หรือ ดวงตาเห็นธรรม หรือ
' ความรู้ในความจริง '

(3)
' ความจริง ' ที่มีใน ' ข่าวสาร ' เป็นแค่
ความจริงส่วนหนึ่ง ที่เรารู้.
เรียกความจริงนั้นว่า
' ความจริงในความรู้ '

(4)
' ความจริง ' อาจไม่ใช่ทั้งหมดที่มีใน ' ข่าวสาร '
ความจริงบางอย่าง ไม่ได้มาจาก ข่าวสาร
เรียกความจริงชนิดนี้ว่า
' ความจริงในความจริง '

igood-end13 ก.พ. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

: พฤติกรรม เลียนแบบ

พฤติกรรม เลียนแบบ มาจาก "สื่อ" และ
" ผู้ใหญ่ที่สับสน ในความเหมาะควร"
ส่งผลต่อพฤติกรรม เลียนแบบ ต่อไปนี้.

- การสับสนทางเพศ ของเด็ก นำไปสู่
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ไม่เลือกเพศผู้
เพศเมีย หญิงอยากเป็นชาย ชายทำตัวเป็นหญิง.
เป็นทอม เป็นกะเทย เป็นได้ ในโลกส่วนตัว
แต่ไม่ควรออกสื่อ ช่องสื่อสารมวลชน
เพราะช่องสื่อสารมวลชน มีคนทุกเพศ ทุกวัยดูอยู่
เยาวชนเลียนแบบได้.

- เป็น hero แต่ผิดศีลธรรม นำไปสู่
การก่ออาชญากรรม.

- อวดโชว์ของลับ ที่ไม่ควรเปิดเผย นำไปสู่
แนวคิด "กะหรี่ ต้องตีทะเบียน!!"

- ใช้สื่อ social เป็นแหล่งระบายอารมณ์ ด่าทอ
พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดในที่สาธารณะ ไร้ยางอาย. "...
ผู้ใหญ่ทำได้ ใครๆ เขาก็ทำกัน ทำไมเด็กๆ
จะทำไม่ได้ ยุคประชาธิปไตยแล้วนี่!!"

ปัญหานี้ แก้ไม่ได้ เพราะ
" คนดี" ไม่เด็ดขาด
" คนอุบาทว์ ไม่ลดละ

12 ก.พ. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ] - CheapFlightsNow
line

: ถ้าอำนาจดลบันดาล เป็นจริง

ถ้าอำนาจดลบันดาลเป็นจริง คือ

- เฮงๆ รวยๆ เหลือกิน เหลือใช้ทุกวัน
- สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ สุขทั้งวัน
- แคล้วคลาด ปลอดภัย
- ไม่เจ็บ ไม่จน

คงไม่เกิดเหตุการณ์ ต่อไปนี้

- ทหารเป็นผู้ร้าย เที่ยวฆ่าคนตายไม่เลือกหน้า
- ครูเป็นโจร จี้ร้านทอง ฆ่าคนตายไปหลายศพ
- คนไทย เป็นหนี้มากกว่าแสนบาท ต่อครัวเรือน
- ลูกถูกบุพการี ขืนใจ , สิษย์ ถูกครู ข่มขืน
- โรคเครียดรุมเร้า มนุษย์เงินเดือน
- ตำรวจเครียด ฆ่าตัวตาย
- กัญชา เป็น ยาวิเศษ , กีฬา พาสร้าง กิเลส
- ฯลฯ

สาธุชนควรพึ่งตน มากกว่า พึ่งสิ่งอื่น นั่นแล.
บุญ-บาป เป็นของของตน หาใช่สิ่งอื่นไม่ ,
กรรม-วิบาก เป็นของของตน หาใช่ผู้ทำให้ไม่.
เสพสรรเสริญทุกวัน ย่อมนำความประมาท มาสู่ตน ,
เพ่งทุกข์ทุกวัน ย่อมนำสุข มาให้.

“ ทุกข์ ” มีไว้ให้ “ เห็น ” มิใช่มีไว้ให้ “ เป็น ”
“ สุข ” มีไว้สำหรับ “ เป็น ” แม้จะ ไม่เห็น.
“ ทุกข์ ” คือ ต้นทุน ในการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
“ สุข ” คือ กำไร ที่ได้รับจาก การแก้ปัญหา.
ทั้ง ทุกข์ และ สุข เป็นเพียง “ ความรู้สึก ” ที่เห็นได้ และ เป็นจริง
แต่ “ ความรู้สึก ” เป็น อารมณ์ ที่แปรปรวน
การกำจัด "อารมณ์แปรปรวน" เสียได้ คือ "สมาธิ"
ดังนั้น "สมาธิ" จึงปราศจาก ทั้ง ทุกข์ และ สุข.

- หลวงพ่อดี สิกฺขภาโว-

igood-end11 ก.พ. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] ] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

: แว่นส่องอนาคต

ปราชญ์โบราณ กล่าวไว้ใน แว่นส่องอนาคต
ว่า ในสังคมไทย จะประสบเหตุการณ์ร้าย ๑๒ ประการ

วัด จะร้าง
ขุนนาง จะผยอง
เงินทอง จะเป็นพระเจ้า
คนเฒ่า จะกำพร้า
จอมพารา จะหม่นหมอง
พี่น้อง จะเป็นศัตรู
ครู จะกลัวศิษย์
ผิด จะเป็นถูก
ลูก จะล้างผลาญ
คนพาล จะอหังการ์
คนบ้า จะเด่นดัง
คนมีตังค์ จะเป็นใหญ่

ปราชญ์นิรกาล ทำนายต่อ ว่า -

อนาคตใหม่ จะถูกยุบ
YouTube จะครองโลก
คนโกหก จะเป็นกูรู
เพศเมียเพศผู้ จะสับสน
คนอยู่บ้างบน จะถูกด่า
โรคห่า จะเบียดเบียน
ห้องเรียน จะอยู่บนอากาศ
เงินกระดาษ จะสูญพันธุ์
เงินดิจิตัล จะแทนที่
กะหรี่ จะถูกตีทะเบียน
พระสงฆ์ จะเปลี่ยนศาสนา
รถไฟฟ้า จะเต็มถนน
คนจน จะเท่าเทียม

9 ก.พ. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ] - CheapFlightsNow
line

:เมาแล้วขับ

นิสัย "เมาแล้วขับ"
นิสัย "ขับรถเร็ว"
ยังคงมีอยู่ บนถนน ต่อไป

เพราะ ...

ใบขับขี่ ไม่ได้ประกัน "นิสัย" ของคนขับ.
ตำรวจจราจร ไม่สามารถเปลี่ยน "นิสัย" ของคนขับ.

แต่

กฏหมาย รับประกัน "นิสัย" ของคนขับได้.
ยมทูต เปลี่ยน "นิสัย" ของคนขับได้.

igood-end8 ก.พ. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

:สุข ทุกข์ บันดาล

ให้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ( มีมาไม่ขาดสาย)
ให้ในสิ่งที่เป็นไปได้ยาก ( เพิ่มพูนมากมาย)
ให้ในสิ่งที่เกินจริง ( สุขทั้งวัน)

สิ่งที่ให้นั้น ก็แค่คำประโลมใจ
ที่ไม่เป็นจริง ไม่มีจริง
เพราะ โชค ลาภ เงินทอง ความสุข
เป็นสิ่งที่ ไม่ใช่ใครๆ จะได้มาฟรีๆ
และไม่ใช่ที่ใครๆ จะให้แก่ใครๆ ได้
ด้วยคำอ้อนวอน ร้องขอ ดลบันดาล.

ถ้าคำอ้อนวอน ร้องขอ เป็นจริง
แล้วใครๆ จะเสื่อมจากอะไรได้เล่า
เพราะ ทุกคนขอแล้ว ได้ตามที่ขอ.

ส่งความปรารถนาดี ด้วยพุทธวจน
เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี
เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้น
เมื่อสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้ย่อมดับไป.

บ้างโชคดี โชคร้าย กลายสิ้นหวัง
อย่าจริงจัง กับโชค ที่ผันผวน
กองทรัพย์สิน ที่มี อาจแปรปรวน
ถึงคราวควร เพิ่มลด กฏอนิจจัง

ถ้าวันศุกร์ บันดาลสุข ให้ทั้งวัน
วันอื่นนั่น คงทุกข์ เหมือนถูกขัง
สุขทุกข์แน่ แท้จริง ไม่จีรัง
แค่อารมณ์ อย่าหวัง ความยั่งยืน.

igood media
2 ก.พ. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ป.โท ม.แสตมฟอร์ด (Master degree: PG Signature - Stamford International University)เรียน ป.โท line

: ผู้ควบคุมมนุษย์

สิ่งภายนอกมีอยู่ ที่มนุษย์เรา จับต้องได้
และเกี่ยวข้องด้วย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย
คือ ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์.

สิ่งภายใน ที่มนุษย์เราทุกคนมี
แต่เราจับต้องไม่ได้ หรือ เข้าถึงได้ยาก
คือ จิตวิญญาณ.

ขณะที่มนุษย์เรา ไม่สนใจ ฟิสิกส์ มองข้าม คณิตศาสตร์,
และควบคุม จิตวิญญาณ ไม่ได้.
ไสยศาสตร์ มนต์ดำ จะเข้ามาแทนที่.

ไสยศาสตร์ มนต์ดำ จะครอบครอง สั่งการให้เรากระทำ
ในสิ่งที่น่าละอาย งมงาย ไร้เหตุผล ผิดศีลธรรม จรรยา
จนนำไปสู่ การละเมิดกฎหมาย.

igood media
22 ม.ค. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

: จิตนาการ - แพะ

ไอน์สไตน์ :
   จินตนาการ สำคัญกว่า ความรู้

นักสืบ :
   จินตนาการ สำคัญเท่ากับ ความจริง

ตำรวจ :
   แพะ สำคัญกว่า จินตนาการ

#มโนทัศน์สัมพัทธภาพ

igood media
22 ม.ค. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

ธรรมะข้างหมอน ธรรมะข้างหู:

(1)

ธรรมะข้างหมอน (จาก แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต - เสถียรธรรมสถาน)

'ยิ่งแค้น' ก็ 'ยิ่งทุกข์'
'ความแค้น' ระงับได้ด้วย 'การให้อภัย'

'อภัยได้' ใจเราก็ 'เบา'
แล้วปล่อยให้เขา รับผลแห่งกรรมที่ทำไว้.

(2)

ธรรมะข้างหู (จาก คนกู้ชาติ กู้แผ่นดิน)

ยิ่งได้ 'ระบายความแค้น' ก็ ยิ่ง 'สบายใจ'
'ความแค้น' ระงับได้ด้วย การได้แหกปาก
'ผายพ่น' ความแค้น ออกมา.

มิฉะนั้น อาจเกิดอาการ 'ลงแดง' ตายห่า!.

'ผายพ่น' แล้ว ใจก็ 'สบาย' กินข้าวได้.
เพื่อให้มีแรง 'ปลุกเร้า แถ แหล'
ตาม วาทะกรรม ที่เตรียมไว้ ต่อไป.

20 ม.ค. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ] - CheapFlightsNow
line

สมบัติ อริยะชน

มี ศีล เป็น วินัย
มี อภัย เป็น ยา
มี อหิงสา เป็น อาหาร
มี ฌาน* เป็น อาภรณ์
มี การละนิวรณ์ เป็น นิวาส
มี ธาตุ - อายตนะ - ปฏิจจสมุปบาท* เป็น อารมณ์.

      [*ฌาน - ผลของสมาธิ]

      [*พิจารณา ทุกสิ่งที่ผัสสะ ในทุกกาละอารมณ์ ว่า (1) เป็นธาตุ - ดิน น้ำ ไฟ ลม อวกาศ วิญญาณ. (2) เป็นอายตนะ - ตา-รูป, หู-เสียง, จมูก-กลิ่น, ลิ้น-รส, กาย-สัมผัส, ใจ-อารมณ์. (3) ปฏิจจสมุปบาท - สิ่งซึ่งอาศัยกันและกันเกิด-ดับ]

igood-end
20 ม.ค. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

สัมพัทธภาพแห่งศรัทธา

[1]

6+3 เท่ากับ 9
5+4 ก็เท่ากับ 9
... เหมือนกัน

จะเห็นได้ว่า (คำตอบ) ไม่ได้มีแค่วิธีเดียว
ดังนั้น การเคารพความคิด
ของคนอื่นก็เป็นเรื่องที่ดี.

(ที่มา: จาก @line ... สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก - @SingleklekTH)

[2]

6+3 = 9
5+4 = 9
1+8 = 9
2+7 = 9
0+9 = 9

เมื่อมองในมุมบวก
จะเห็นว่า คำตอบ มีได้หลายวิธี.

และถ้ามองในมุมลบ
คำตอบ ยิ่งมีหลากหลายวิธี มากมาย เป็นอนันต์.

ดังนั้น
การเคารพความคิดของคนอื่น
ถ้าเป็นมุมบวก เป็นเรื่องที่ดี.
เพราะ ที่มาของคำตอบ ล้วนแต่เป็นสิ่งดี.

แต่ถ้าเป็นมุมลบ
ก็ไม่ควรเคารพ ให้เสียความรู้สึก.
ถ้าโต้แย้งได้ โต้แย้ง,
ถ้าโต้แย้งไม่ได้ ควรปล่อยวาง และ หลีกไป.

เพราะบุคคลเช่นนั้น
นอกจาก คุณช่วยเขาไม่ได้แล้ว
ยังจะพาให้คุณตกต่ำ ไม่เจริญเลย.

"คบบัณฑิต บัณฑิตพา ไปหาผล
ไม่อับจน มนตรา มหาศานติ์
อับปัญญา ถ้าคบ กับคนพาล
ในสันดาน พาลพา ไปหาภัย"

igood media
8 ม.ค. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ป.โท ม.แสตมฟอร์ด (Master degree: PG Signature - Stamford International University)เรียน ป.โท line

แด่วันครูแห่งชาติ

ครู 9 คน พานาวาชีวี ไปข้างหน้า
(ต่อยอดจาก หลวงปู่แหวน สุจินโณ)

1. แม่
เป็นครูคนแรกที่สอนทุกย่างให้เรา, ทำในสิ่งที่ดี และการเอาตัวรอด. สอนเป็นผู้ยอม ผู้แพ้ อย่างสันติวิธี.

2. พ่อ
สอนให้เราสู้ เป็นคนเก่ง ฉลาด รู้จักเอาชนะ.

3. ครูที่โรงเรียน
สอนการใช้เครื่องมือความรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเรียนรู้ วิทยาการ เรียนรู้อาชีพ แก่เรา.

4. เพื่อน
สอนให้เราเรียนรู้ การใช้ชีวิตกับคนอื่น ในสังคม, น้ำใจ การตอบแทน การเสียสละ ทรยศ หักหลัง.

5. สามี-ภรรยา
สอนให้เรา ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตร. รู้จักถนอมน้ำใจ ซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ ดูแล คนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด.

6. ลูก
สอนให้เรารู้จัก ความรับผิดชอบ การให้ที่ไม่เอาคืน และการเป็นแบบอย่างที่ดี.

7. ศัตรู
สอนให้เรารู้จัก เลือกคบคน รู้จักหลบหลีกระวังภัย และเป็นแบบฝึกหัด ให้เรารู้จักแก้ปัญหา เอาชนะความโกรธ พยาบาท.

8. พระศาสดา ตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
เป็นบรมครู สูงสุดยอด ของการเกิดเป็น มนุษย์ เทวดา มาร พรหม. (เวไนยสัตว์ - สัตว์ที่สั่งสอนได้) ที่บอกทางไปสู่สุคติ, ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ได้อย่างถาวร. (สิ้นภพ จบเวร - อสังสารวัฏ)

9. ตัวเราเอง

ที่จะเป็นทั้งครูและศิษย์ เรียนรู้แยกแยะ ว่าสิ่งใด ...

จริง - เท็จ
ถูก - ผิด
ดี - ชั่ว
ประโยชน์สุข - โทษทุกข์
ศิลปะ - อนาจาร
สาระ - ไร้สาระ
เที่ยงธรรม - ลำเอียง
เหมาะควร - ไม่เหมาะควร
หมด (สุญญตา) - เหลือ (เสขธรรม)

[*จริยธรรม-9. สู่ดิน ชาวหินฟ้า]

igood media
16 ม.ค. 2563

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

เหตุที่ทำให้เกิดเป็น มนุษย์ เทวดา

สุขภาพกาย-จิต ที่แข็งแรง และ สมบูรณ์ *[1]
      เป็นสิ่งวิเศษสุด ในการได้เกิดมาเป็น มนุษย์.

สุขภาพจิต ที่สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน *[2]
      เป็นสิ่งวิเศษสุด ในการได้เกิดเป็น เทวดา.

สุขภาพจิตวิญญาณ ที่ว่างเปล่าจาก รูป เวทนา สัญญา สังขาร *[3]
      เป็นสิ่งวิเศษสุด ในการได้เกิดเป็น พรหม.

สุข-ทุกข์ใดๆ ที่เห็นว่า นั่นไม่ใช่ของเรา (เนตํ มม)
นั่นไม่ใช่เป็นเรา (เนโสหมสฺมิ)
นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา (น เมโส อตฺตา) *[4]
      เป็นสิ่งวิเศษสุด ของการได้ นิพพาน.

*[1] คนเรา มีสุขภาพกายที่แข็งแรงได้ทุกคน ทุกเพศ แต่อาจไม่สมบูรณ์ เพราะเหตุแห่ง อายุ และความพิการ. สุขภาพจิตที่แข็งแรง คือ ทนอยู่กับความทุกข์ ได้อย่างไม่ยาก ไม่ลำบาก. สุขภาพจิตที่ไม่สมบูรณ์ เพราะเหตุแห่ง กิเลส อัตตา ของแต่ละคนไม่เท่ากัน.

*[2] เทวดา กับ มนุษย์ เป็นสังขารธรรม ที่ใกล้เคียงกันมาก, มีจิตใจเหมือนกัน แต่เทวดา ไม่ต้องอาศัยร่างกายแบบมนุษย์ คือ มีร่างกายได้โดย "สำเร็จด้วยใจ" (เนรมิต).

*[3] พรหม มีหลายระดับ (8 ระดับ). ฌาน สมาธิ อันเกิดจากความว่างเปล่า จากขันธ์ทั้งห้า เป็นตัวแบ่งคุณภาพ ของการเป็นพหรม. (ฌาน-1 ฌาน-2 ฌาน-3 ฌาน-4 อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจาตยนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ)

*[4] เนตัง มะมะ, เนโสหมัสมิ, นะ เมโส อัตตา เป็นเส้นแบ่งระหว่าง เทวนิยม (สังขตธรรม) กับ อเทวนิยม (อสังขตธรรม). (พุทธวจน: บาลีสยามรัฐ ลขน - 4/27/22)

igood media
12 ธ.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

ศิษย์มีครู สำคัญที่ว่า ครูของเรานั้น เป็นใคร?

ศิษย์ ที่เรียนรู้ วิทยาศาสตร์, รู้ ไสยศาสตร์, รู้ เดรัจฉานวิชชา ต่างก็อาศัยครู ทั้งสิ้น. ศิษย์ ที่เรียนรู้ พุทธศาสน์ (พุทธวจน) ก็ต้องอาศัยครู เช่นเดียวกัน. แต่ ... ครูของพุทธศาสน์ มีเพียงคนเดียว คือ 'ตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ'.

ดังนั้น พระสาวก สาวก ที่เรียนรู้ พุทธศาสน์ มาจากตถาคต จะตั้งตนเป็นครู เป็นอาจารย์ได้อย่างไร. แล้วจะวางตถาคต ไว้ตรงจุดไหน?

แท้จริงแล้ว ... พระสาวก สาวก รุ่นหลังๆ ต่างคิดคำสอนของตน แล้วเอามาปะปนกับคำของตถาคต แล้วตั้งตนเป็นครู เป็นอาจารย์. ซึ่งเป็นสิ่งไม่ควรทำ เป็นสิ่งที่ตถาคต ห้ามไว้ด้วยซ้ำ. มิฉะนั้น พุทธจะผิดเพี้ยน ในอนาคต. ดังพุทธทำนายไว้ ดุจเดียวกับ กลองอานะกะ.


31 ต.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ] - CheapFlightsNow
line

เข็มนาฬิกา - ปฏิทิน - สังสารวัฏ

ปฏิทินนั้น ทอดยาวไกล ควบคู่ไปกับ สังสารวัฏ. ปี เดือน วัน ชั่วโมง สั้นยิ่งกว่าเศษเสี้ยว ของสังสารวัฏ จนไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เลย. ทำให้ จำนวนวงรอบ การเริ่มต้น-สิ้นสุด ของปี เดือน วัน ชั่วโมง ไม่อาจนับจำนวนได้.

ช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์ เกิด-แก่-ตาย ไปพร้อมๆ กับ วงรอบของ ปี เดือน วัน ชั่วโมง ซึ่งทอดยาวไกล ควบคู่ไปกับ สังสารวัฏ.

แม้จะมีผู้บอก ให้เดินไปข้างหน้า เหมือนการเดินทางของปฏิทิน. แต่ในที่สุด ชิวิต ก็วนกลับไป ณ จุดเริ่มต้น เหมือนเข็มนาฬิกา อยู่ดี. เพราะ เมื่อมีเกิด ก็ต้องมีแก่ มีตาย วนกลับไปสู่ วงรอบเกิดใหม่ นับครั้งไม่ถ้วน. ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก สั้นยิ่งกว่า เศษเสี้ยวอายุของปฏิทิน.

ดังนั้น จงอย่าประมาท, จงศึกษา เรียนรู้ วิถีแห่ง สังขตธรรม อันประกอบด้วย กฏอิทัปปัจจยตา-ปฏิจจสมุปบาท-อริยสัจสี่. จงนำพาชีวิต ให้หลุดพ้นจาก วงรอบของกาลเวลา และสังสารวัฏ.

เมื่อไม่มีเกิด ก็ไม่มีแก่ ไม่มีตาย. นั่นแหละคือ "ที่สุดโลก" หรือ อมตธรรม.

igood-end
30 ต.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

ตถาคต - นักวิทยาศาสตร์

คำพูดของ นักวิทยาศาสตร์ มีความน่าเชื่อถือ มากกว่า คนทั่วไป. เพราะนักวิทยาศาสตร์ พูดจากหลักฐาน ที่ได้จากการทดลอง และการสมมุติฐาน ซึ่งมีความถูกต้อง เที่ยงตรง มากกว่า คำพูดของคนทั่วไป ที่พูดจาก ความรู้สึก และการรับรู้ที่จำกัด.

คำพูดของ ตถาคต มีความน่าเชื่อถือ มากกว่า ทฤษฎี หลักการ ของนักวิทยาศาสตร์. เพราะตถาคต พูดจากการตรัสรู้ ที่สมบูรณ์ไปด้วย สติ สมาธิ, เป็นความรู้ "สัมบูรณ์" (absolute) เที่ยง ตรง จริง ตลอดกาล (อกาลิโก) ทั้งในปัจจุบัน อดีต อนาคต.

ส่วน ทฤษฎี หลักการ ของนักวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ ไม่ส้มบูรณ์ ไม่ตลอดกาล. เพราะ ทฤษฎี หลักการ เก่า จะถูกลบล้าง ด้วย ทฤษฎี หลักการ ใหม่เสมอ.

igood media
28 ต.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ป.โท ม.แสตมฟอร์ด (Master degree: PG Signature - Stamford International University)เรียน ป.โท line

ความควรไม่ควร ไม่ใช่ เจตนาหรือไม่เจตนา:

เห็นภาพนี้แล้ว รู้สึกไม่สบายใจ
กับความควร ไม่ควร ของคนไทยพุทธ.
"ความควร ไม่ควร" ไม่ขึ้นอยู่กับ เจตนา.
สังเกตภาพนี้ เท่ากับผู้ดูยืนค้ำหัว
ยืนค้ำเศียรพระพุทธรูป.

อาจไม่มีเจตนาลบหลู่ แต่ไม่บังควร
กระทำต่อสิ่งเคารพสูงสุด.

ผู้วาดภาพ ผู้ถ่ายภาพมุมนี้
เพียงเพื่อเสนอในมุมมอง ศิลปะ
อาจไม่มีเจตนาลบหลู่.
ก็ควรเก็บไว้ชื่นชมคนเดียว
ไม่ควรเอามาเผยแพร่.
ชาวพุทธไทยเองก็ไม่รู้
อาจเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ
เป็นเรื่องของศิลปะ.

หากปล่อยไปนานๆ เข้า
ความไม่สมควร เล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้
อาจบานปลาย เหมือนเหตุที่เกิด
กับ พระอุลต้าแมน.

พระตถาคต ไม่พูดสิ่งใดเล่นๆ
ไม่ทำเรื่องตลก เฮฮา ไร้สาระ.
พระองค์พูดแต่คำจริง.

กรุณา อย่าเอาสัญลักษณ์พระศาสดา
ไปล้อเล่น "ใส่สี ตีไข่" ให้ดูเลอะเทอะ.
กล่าวตู่พระองค์ด้วยคำของพวก
"ลัทธิดลบันดาล" (สารพัดขอ...)

นี่เป็นกรณี "ความควร ไม่ควร" ไม่ใช่ เจตนา.

เลิกเถอะครับ. มุมดีๆ ดูน่าเลื่อมใด
มีตั้งมากมาย ทำไมไม่เอามาเผยแพร่.

ถ้าผมพูดไม่จริง ไม่ถูกใจ ผมยอมถูกด่า.
แต่ถ้าผมพูดจริง สมเหตุสมผล
ท่านก็ควรเปลี่ยน ช่วยกันเตือน.

เป็นชาวพุทธ รัก ศรัทธา ตถาคต.
ร่วมกันประกาศ พุทธวจน

igood media
21 ต.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

สิทธิ และความเท่าเทียม

สิทธิ และ ความเท่าเทียม นั้นมีได้ ในสังคม 3 แบบ.

บุคคล เมื่อเข้าไปอยู่รวมกันแล้ว ย่อมทำให้มีสถานะ สิทธิ เสมอและเท่าเทีมกัน คือ

(1) สังคมพระอริย - ผู้มาบวชแล้ว ย่อมละทิ้ง ญาติ ทรัพย์ ยศ บรรดาศักดิ์.

(2) สังคมนักโทษ - นักโทษติดคุก ย่อมมีอาหาร เสื้อผ้า ที่นอน กิจประจำวัน แบบเดียวกัน.

(3) สังคมสัตว์นรก - สัตว์นรก ย่อมได้รับ รสชาติ ความรู้สึก เร่าร้อน ทรมาน ไร้ความสุข ตลอดเวลา.

ผู้ใดใฝ่หาความเสมอภาค ความเท่าเทียม หาได้ในสถานที่ 3 แห่ง ข้างต้น. สังคมนอกนั้น ล้วนแต่มีลำดับ เหลื่อมล้ำ ในทรัพย์ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่ ภูมิปัญญา และ ความไว้วางใจ

igood media
7 ต.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

ต้นทุนชีวิต

ต้นทุนชีวิต ของแต่ละคน อาจไม่เท่ากัน.
แต่สิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรให้ เหมือนกัน คือ เวลา.

เวลา คือ สิ่งเดียว ที่ธรรมชาติ จัดสรรให้
เพื่อนำไป ต่อยอดเป็น "ต้นทุนชีวิต"

บางคน ใช้เวลายาวนาน ในความเพียรพยายาม
       แม้จะพบกับ ความสำเร็จ อันสั้น.
บางคน ใช้เวลาอันสั้น ในการสร้างบาป อกุศล
       แต่ ก่อความเสียหาย แก่สังคม ที่ยาวนาน.

14 ต.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ] - CheapFlightsNow
line

ในหมู่คน 9 จำพวก

ในหมู่คนโกหก ย่อมก่อ เรื่องเท็จเป็นนิจ
ในหมู่คนผิด ย่อมทำ เรื่องผิดกฎหมาย
ในหมู่คนชั่วร้าย ย่อมทำ ตัวเลวเหี้ยมโหด
ในหมู่คนไร้ประโยชน์ ย่อมก่อ โทษทุกข์ในหมู่ญาติ

ในหมู่คนอุบาทว์ ย่อมก่อเรื่อง อนาจาร
ในหมู่คนพาล (อ่อนแอ โง่) ย่อมเสพ แต่เรื่องไร้สาระ
ในหมู่คนไร้สัจจะ ย่อมมี ความลำเอียง เป็นธรรมดา
ในหมู่คนที่มีคนเลื่อมใสศรัทธา อาจก่อเรื่อง ไม่เหมาะควร

แม้ในหมู่กัลยาณมิตรทั้งมวล ย่อมไม่พ้น คนนินทา

igood-end22 ก.ย. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

ดี ร้าย อยู่ที่ กรรม

วันดี มีดี ได้ทุกวัน
วันร้าย ก็ร้าย ได้ทุกวัน
ดี ร้าย ขึ้นอยู่ที่ คน
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ เวทมนต์ อิทธิพล ดลบันดาล

วันหนึ่งๆ ย่อมมีดี มีร้าย ผสมกัน
วันหนึ่งๆ ย่อมมีทุกข์ มีสุข ผสมกัน
ดี ร้าย ทุกข์ สุข เกิดขึ้น เพราะมีเหตุ
ดี ร้าย ทุกข์ สุข เป็นสิ่งไม่เที่ยง
เกิด ดับ ได้ตลอดเวลา

เป็น พุทธบุตร ย่อมเชื่อ สัทธา
ในกฏแห่งกรรม (เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ)
ถ้าไม่ใช่ชาวพุทธ ก็เป็นเสรีภาพของเขา ที่เขาจะเชื่อเช่นนั้น.

สามารถเข้าถึงความจริงแท้แห่งกรรม ด้วย
มโนทัศน์สัมพัทธภาพ (conceptual relativity)

igood media
19 ก.ย. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ป.โท ม.แสตมฟอร์ด (Master degree: PG Signature - Stamford International University)เรียน ป.โท line

การเรียน ศีลธรรม งาน

การเรียน คือ การสร้างคุณภาพ ให้แก่มนุษย์
ศีลธรรม คือ การสร้างคุณค่า ให้แก่มนุษย์
การฝึกงาน คือ การสร้าง ความคิดสร้างสรรค์ ให้แก่มนุษย์.

สามสิ่งนี้ ต้องไปด้วยกัน. สถาบันการศึกษา ต้องทำสามสิ่งนี้.

igood media
28 ส.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

คนสันดานริษยา - คนสันดานโกง

ปุจฉา:

ความเห็นแก่ตัว แล้งน้ำใจ และประกอบกรรมชั่ว ของคนในปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างหนอ. ใครจะตอบได้ถูกใจ

วิสัชชนา:

ความเห็นแก่ตัว แล้งน้ำใจ และประกอบกรรมชั่ว ของคนในปัจจุบัน มีสาเหตุมาจาก จิตริษยา.

"จิตริษยา"

เมื่อคนคนนั้น เกิดจิตริษยา ก็ไม่อยากให้ คนอื่น ได้ดีเกินกว่าตัวเอง (แม้ว่า คนอื่น นั้น จะเป็นพี่ น้อง ญาติ เพื่อน ก็ตาม)

เมื่อไม่อยากให้ใครดีกว่าตัวเอง (เป็นเหตุ)
ก็จะทำทุกวิถีทาง เพื่อให้ตัวเอง ได้เปรียบ (เป็นผล)

ความได้เปรียบทั้งหลายแหล่ ก็จะถูกแสดงออกมาให้เห็น
เป็นความเห็นแก่ตัวบ้าง ความแล้งน้ำใจบ้าง พูดโกหกบ้าง และหนักยิ่งขึ้น ก็ประกอบกรรมชั่ว ได้ทุกกรณี.

บุคคลผู้ริษยา ย่อมทำร้ายตัวเอง และ ผู้อื่น.
บุคคลผู้ริษยา ย่อมไม่ให้อภัยใครๆ ได้.
"คนริษยา คือ คนที่เห็นคนอื่นดีกว่าแล้ว ไม่สบายใจ"

หมายเหตุ
'คนริษยา' มี 'คนสันดานโกง' เป็นเพื่อนสนิท.
คนสันดานโกง คือ คนที่ ได้เปรียบ คนอื่นแล้ว สบายใจ.

igood media
22 ส.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

มโนทัศน์สัมพัทธภาพ

นี่คือ ความจริง ในมุมหนึ่งของ 'ผู้สังเกต',
(ไม่ปรากฏผู้เขียน)

"วันที่ท่านครูบาเจ้าบุญชุ่ม สังวโร ทำนายและสั่งไว้ ก่อนปิดตัวเข้าถ้ำกรรมฐาน ไม่ยอมออกมาจนกว่าจะครบกำหนด 3 ปี ท่านทำนายไว้ดังนี้

1. วันที่ 20 ส.ค. 2562 ตรงกับอังคาร แรม 5 ค่ำ เดือน 9 จะเกิดภัยพิบัติ คนจะตายมากมาย

2. วันที่ 14 ต.ค. 2562 ตรงกับวันจันทร์ แรม 1 เดือน 11 กลางคืนฝนจะตกหนัก

3. วันที่ 24 ต.ค. 2562 ตรงกับวันพฤหัส แรม 11 ค่ำ เดือน 11 โลกจะมืด 45 วัน ให้เตรียมอาหารการกินไว้ให้พร้อมและให้นั่งสมาธิภาวะนา ห้ามทานเนื้อสัตว์

4. วันที่ 3 ธ.ค. 2562 ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1 ห้ามทำงาน ให้ถือศีลกินเจ ภาวนาอย่างเดียว แล้วจะหลุดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง สาธุ ๆ ๆ"

นี่คือ ความจริง ในมุมของ 'ผู้ที่ถูกสังเกต' (สู่ดิน ชาวหินฟ้า)

อย่าตื่นตระหนก เชื่อคำทำนาย คำพยากรณ์ ... แต่สิ่งที่ควรฟังด้วยดี ควรเงี่ยหูฟัง ควรตั้งจิตที่จะรู้ทั่วถึง และ สำคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน

คือ

ผล เกิดเพราะ เหตุ ตามหลัก อิทัปปัจจยตา
ผล และ เหตุ ย่อมอาศัยกันและ เกิดขึ้น ตามหลัก ปฏิจจสมุปบาท
ผล ที่เป็น อริยคุณ ("คุณ" ที่ทำให้ สัตว์ ไม่ต้องไป อบาย นรก) ที่ควรสร้าง ควรได้ ควรมี คือ

(1) รู้ทุกข์ (ทุกข์ - ความจริง ความเป็นไป เช่นนั้นๆ)

(2) รู้เหตุ (สมุทัย - เกิด เสื่อม แปรเปลี่ยน)

(3) รู้วิธีแก้ที่ต้นเหตุ (มรรค - รู้ชัดใน การเกิด การดับ รสอร่อย โทษของรสอร่อย และ อุบาย ที่จะไปให้พ้นจาก รสอร่อย)

(4) รู้ผลของ (1) + (2) + (3) จนกระทั่ง ทนทุกข์ได้ ไม่ยาก ไม่ลำบาก (ซึ่งเรียกภาวะนั้นว่า 'สุข') และ รู้ได้ด้วยตนเองว่า นั่นแหละ คือ "ที่สุดแห่งทุกข์" เท่าที่ตนมี ตนได้.

ชาวพุทธ, บุตรแห่ง ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ควรละได้แล้ว ซึ่ง วัตตโกตูหลมงคล และ สีลัพพตุปาทาน

ไม่ว่า จะอยู่ในรถ อยู่บนถนน ก็มีโอกาส ตาย 100%
ไม่ว่า จะอยู่บ้าน ไปถ้ำ เที่ยวรีสอร์ท ก็มีโอกาส ตาย 100%
ไม่ว่า จะบวชเป็นนักบวช ศาสนาใดๆ ก็ตาย 100%

เพราะ "การเกิด" (ชาตะ) เป็นต้นเหตุ ของ การแก่ การตาย (ชรา มรณะ) เราต้องตายแน่ๆ 100% ... และเมื่อตายแล้ว หวังจะได้เกิดในภพมนุษย์โลกนั้น มีแค่ 00.0000000000000000000000001%, ไปนรก เปรตวิสัย เดรัจฉาน 99.99999999999999999999999999%*

ดังนั้น สิ่งที่น่ากลัว (ภัย) สำหรับพุทธบุตร คือ การไม่รู้ใน อริยคุณ (1) + (2) + (3) + (4) ตามที่กล่าวมาแล้ว.

ชาวพุทธ, บุตรแห่ง ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พึงใส่ใจ ตามนี้ ส่วนผู้ไม่ใช่ ก็กราบขออภัย ... ไม่ได้มีเจตนาหมิ่น ในอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือ.

[*] ดู สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ [ไตรปิฎก -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๘/๑๗๕๗.]

ภิกษุทั้งหลาย ! เธอทั้งหลาย จะสำคัญความข้อนี้ ว่าอย่างไร : ฝุ่นนิดหนึ่ง ที่เราช้อนขึ้น ด้วยปลายเล็บนี้ กับมหาปฐพีนี้ ข้างไหนจะมากกว่ากัน?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! มหาปฐพีนั่นแหละ เป็นดินที่มากกว่า. ฝุ่นนิดหนึ่ง เท่าที่ทรงช้อนขึ้น ด้วยปลายพระนขานี้ เป็นของมีประมาณน้อย. ฝุ่นนั้น เมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึง แม้ซึ่งกะละภาค (ส่วนเสี้ยว)”.

ภิกษุทั้งหลาย ! อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น : สัตว์ที่เกิดกลับมาสู่หมู่มนุษย์ มีน้อย; สัตว์ที่เกิดกลับมา เป็นอย่างอื่นจากหมู่มนุษย์ มีมากกว่าโดยแท้. ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อนั้น เพราะความที่สัตว์เหล่านั้น ไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.

19 ส.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ] - CheapFlightsNow
line

มโนทัศน์สัมพัทธภาพ

นี่คือ ความจริง ในมุมของ 'สิ่งที่ถูกสังเกต',

"เงิน เป็นสิ่งที่เราหาได้ ตลอดเวลา
แต่ เวลา เรากลับสูญเสียมันไป ทุกวินาที."

...

นี่คือ ความจริงอีกด้านหนึ่งของ 'ผู้สังเกต',

เงิน เป็นสิ่งไร้ค่า ถ้าจะเอาไปแลกกับ เวลา
เวลา ต่างหาก ที่แลก ซื้อ ทุกสิ่งได้ดังใจ
แม้กระทั่ง ชีวิต วิญญาณ.

เพราะ เวลา เป็น อมตะ และเป็นสิทธิ์เสรี
ที่ใครๆ จะไขว่คว้าเอาไว้ได้, เพียงแต่ว่า
ผู้แสวงหาเวลา ต้องใช้ สติ และ ปัญญา
ในการ ตักตวงเวลา ไว้กับตัว.
(โดย เก็บ เวลา ไว้ใน 'อานาปานสติ')

และ ถ้ามีเวลา เป็นของเรา, ชีวิต วิญญาณ
แม้กระทั่ง เงิน เราก็แลกหามันมาได้.

...

ดังนั้น จงใช้ เงิน และ เวลา อย่างมีสติและรู้คุณค่า.

igood-end9 ส.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

ภัย

ภัย ที่เหมือน ไฟ กำลังไหม้บนหัว
อย่ามัวถามว่า ใครเป็นคนจุดเพลิง
ต้องรีบ ดับไฟบนหัวก่อน เป็นลำดับแรก

"ความคิด .. เป็นทั้งมิตรและศัตรู
ความรู้... เป็นทั้งครูและเพื่อน"

"ความรู้ที่บิดเบือน ... เสมือนโจร ที่แฝงตัว
ความรู้ดี รู้ชั่ว ... เป็นสุดยอด ของ ความคิด-ความรู้"

igood media
30 ก.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ป.โท ม.แสตมฟอร์ด (Master degree: PG Signature - Stamford International University)เรียน ป.โท line

เพชร

เพชร จะมี คุณค่า เมื่อถูกเจียรนัย
เพชร จะมี ราคา เมื่อถูกนำมาโชว์

คน จะมี ศักยภาพ เมื่อฝ่าฟัน อุปสรรค
คน จะมี ความสุข เมื่อทนอยู่กับ อุปสรรค นั้นได้
อย่างไม่ทุกข์กาย ไม่ทุกข์ใจ

igood media
26 ก.ค. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

คนสันดานริษยา กับ คนขี้แพ้ชวนตี

ประเทศใด สังคมใด มีคนสองประเภทนี้
คือ คนสันดานริษยา กับ คนขี้แพ้ชวนตี
ประเทศนั้น สังคมนั้น ปกครองยาก.

คนริษยา คือ คนที่เห็นคนอื่น ดีกว่าตัว แล้วไม่สบายใจ.

คนขี้แพ้ชวนตี คือ คนที่เมื่อตนเสียเสียเปรียบ แม้เพียงเล็กน้อย
ก็จะกล่าวโทษว่า กติกา ไม่เป็นธรรม แต่ถ้าตนได้เปรียบ จะนิ่งเฉย ตีกิน แม้ว่า กติกา นั้น จะเอื้อประโยชน์แก่คนส่วนน้อย และไม่เป็นธรรมแก่คนส่วนใหญ่.

igood media
5 เม.ย. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] -- SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

จักรพรรดิราช (มหาราช)

ไม่ได้เกรงว่า ศาสนาใด จะกลืนกิน ศาสนาใด
ไม่ได้กลัวว่า ประเทศใด จะครอบครอง ประเทศใด
ไม่ได้หวั่นใจว่า ชาติใด จะครอบงำ ชาติใด

เพราะ ฝ่ายที่อ่อนแอกว่า ย่อมด้อยกว่า ฝ่ายที่เข้มแข็งกว่า
นี่คือ ธรรมชาติของ สัตว์ มนุษย์ เทวดา.

ความสมดุล ความผาสุก ของสังคม ประชาชาติ และของโลก

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า -
ศาสนาใด กลืนกิน ศาสนาใด
ประเทศใด ครอบครอง ประเทศใด
ชาติใด ครอบงำ ประเทศใด

แต่ขึ้นอยู่ที่ว่า -
ฝ่ายที่เข้มแข็งกว่า จะปกครอง ฝ่ายที่อ่อนแอกว่า อย่างไร
ฝ่ายที่เข็มแข็งกว่า จะควบคุม ฝ่ายที่เข้มแข็งด้วยกันเอง อย่างไร

ที่จะปกป้อง ฝ่ายที่อ่อนแอกว่า
ไม่ให้ถูกรุกราน ทำร้าย เอาเปรียบ เบียดเบียน
จากผู้ที่เข้มแข็งกว่า แต่ฉลาด เฉโก ไร้คุณธรรม.

และจะส่งเสริม ฝ่ายที่อ่อนแอกว่า
ให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ฉลาด และมีปัญญา.

นี่ต่างหากเล่า สมควรจะเรียกขานนาม ผู้ปกครองเช่นนี้ว่า
จอมจักรพรรดิ หรือ มหาราช.

12 ก.พ. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ] - CheapFlightsNow


เห็นแก่ตัวน้อยลง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากขึ้น นั้นต่างกัน

เพราะทุกวันนี้ คนเรา 'เห็นแก่ตัว' น้อยลง
แต่
'เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว' มากขึ้น.
จึง มีแต่ ทุกข์ปัญหา เพิ่มขึ้น.

ถ้าเห็นแก่ตัว ก็จะหันมารักสุขภาพ รักสิ่งแวดล้อม
ไม่สร้างมลพิษให่แก่ตัวเอง.

แต่ถ้าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เขาก็จะเบียดเบียน
ทั้งตัวเอง และผู้อื่น เพื่อหวังประโยชน์เป็นหลัก.

igood-end10 ก.พ. 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] ] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

ภาพที่หาดูได้ยาก เพราะเหตุ ๓ ประการ.

พุทธศาสนิก ทั้งหลาย ! ภาพที่หาดูได้ยาก เพราะเหตุ ๓ ประการ มีอยู่.
ภาพที่หาดูได้ยาก เพราะเหตุ ๓ ประการ นั้น อย่างไรเล่า?!
ภาพที่หาดูได้ยาก เพราะเหตุ ๓ ประการ คือ;

ภาพที่หาดูได้ยากเพราะ จะไม่มีพระอริยะ มาเดินผ่านให้เราเห็น หนึ่ง.

ภาพที่หาดูได้ยากเพราะ เยาวชน จะมองไม่เห็นพระ (เพราะมัวสนใจจอสี่เหลี่ยมในมือ) หนึ่ง.

ภาพที่หาดูได้ยากเพราะ แม้เยาวชนจะเดินผ่านพระ แต่จะเดินผ่านไป เสมือนมีสิ่งประหลาดเดินผ่าน หนึ่ง.

พุทธศาสนิก ทั้งหลาย ! นี้คือ ภาพที่หาดูได้ยาก เพราะเหตุ ๓ ประการ ดังนี้แล.

[เอกาปิฎก ฉบับภาษาไทย. เล่ม/ข้อ/หน้า; ๑/๑/๑.]

igood-end11 ตุลาคม 2562

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

 

รถสี่คัน

รถคันที่ 1 - ราคาถูก เราไม่ได้ซื้อ แต่ได้ใช้มันอย่างสนุกสนาน
รถคันที่ 2 - ราคาแพงกว่ารถคันแรก เป็นร้อยเท่าพันเท่า เราซื้อให้คนที่เรารัก และเราก็ไม่ได้ใช้มัน
รถคันที่ 3 - ราคาแพงกว่ารถคันแรก เป็นล้านเท่า แต่เราก็ซื้อมันมาใช้ ด้วยความภาคภูมิใจ แม้จะเหน็ดเหนื่อยแทบขาดใจ
รถคันที่ 4 - ราคาไม่แพงนัก และไม่มีใครอยากใช้ แต่ในที่สุด เราก็ได้ใช้มัน.

รถสี่คัน คือ รถอะไร?

ตอบ -
รถเด็กเล่น - รถเข็นคนชรา - รถเก๋งยี่ห้อแพง - รถขนศพ.

igood-end16 เม.ย. 2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICAline

อุ้มบุญ

นักปราชญ์นิรนาม กล่าวไว้ว่า

(๑) การได้ดูแลบุพการี ในชาตินี้
"เป็นหน้าที่ของเรา" ที่ต้อง "ใช้หนี้" ในอดีต
เมื่อทำแล้ว จึงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ท้อแท้ใดๆ

หรือ

(๒) การได้ดูแลบุพการี ในชาตินี้
"เป็นโชค วาสนา ของเรา" ที่มีโอกาส เก็บตวงบุญ
เมื่อทำแล้ว อาจรู้สึกเหนื่อยบ้าง ท้อแท้บ้าง แต่ก็ เต็มใจ ทำต่อไป
สิ่งที่ได้ คือ ก้อนบุญแท้ๆ ที่เป็นของเรา
(ลูกคนไหนทำ คนนั้นได้ ไม่ทำ ก็ไม่ได้)

การได้ดูแลบุพการี มีเหนื่อยบ้าง สุขใจบ้าง ท้อบ้าง เต็มใจบ้าง
นั่นคือ เราทั้งได้ ชดใช้หนี้ และได้สร้างบารมีบุญ ไปในคราวเดียวกัน
ดังนั้น การได้ดูแลบุพการี มีแต่ได้ กับ ได้ ไม่มีเสียเลย

และเมื่อ ทำให้ บุพการี ได้
"เห็นธรรม" (ฟังธรรม - พุทธวจน)
"เข้าถึงธรรม" (มีศีล รักษาศีล) หรือ
"บรรลุธรรม" (ละนันทิ ละราคะได้)
คือ อานิสงส์แห่งบุญ ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าบุญอื่นใด

igood-end16 เม.ย. 2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

นี่คือ คำประโลมพร

นี่คือ คำประโลมพร ของผู้มีความปรารถนาดี ต่อมิตรสหายที่รัก

คนนี้ เป็นคนดีที่ฉันขอให้เทวดาคุ้มครอง ไม่เจ็บไม่จน ตลอดปี 2560 มีความสุข 100% มีเงินเหลือใช้ 100% ถ้าคุณรักฉัน ส่งกลับมาหาฉันด้วยนะ.

นี่คือ คำพรของฉัน ที่คุณจะได้รับจริง เดี๋ยวนี้!

คนนี้ เป็นคนที่ฉัน ขอร้องให้ เทวดา สั่งสอนให้เขา เลิก เล่น กิน สูบ ดื่ม เสพ ไม่โกง ไม่ข้บรถย้อนศร - จะได้ไม่เจ็บ ไม่จน ตลอดปี 2560 - มีความสุข 50% มีเงินเหลือใช้ 50% - ส่งต่อให้กับคน ที่คุณทั้งรักและเกลียด (ขอแค่คนสองประเภทนี้เท่านั้น) - ถ้าคุณรักฉัน ก็จงรักตัวเอง ให้มากกว่า ที่คุณรักฉัน.

รักนะ สาธุ.
เสียงกระซิบจากสวรรค์

This is my prayer

This is you, a person who me asked God and angel instructed him or her to quit smoking, drinking, eating addiction, does not cheat, wrong-way driving. You would have good health and rich throughout the year 2017. So so, happy 50% of the money remaining 50%. Please forward to everyone who you love and hate (just two people only). If you love me, love yourself more than you love me.

Love you, Amen!

igood-end6 พ.ย. 2559

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.โท ม.แสตมฟอร์ด (Master degree: PG Signature - Stamford International University)
line

กระดาษแผ่นนั้น ทำไมสำคัญนัก?

กระดาษแผ่นหนึ่ง ไม่หนา แต่ ทำให้คน หน้าหนา (หน้าด้าน) เพื่อจะได้ครอบครองมัน

กระดาษแผ่นหนึ่ง ไม่หนัก แต่ ทำให้คน ที่หลงมัน ต้องแบกทุกอย่าง เพื่อจะได้ครอบครองมัน

กระดาษแผ่นหนึ่ง ไม่ใหญ่ แต่ ทำให้คน หน้าใหญ่ (อวดโอ่) เพื่อจะได้โชว์ความสามารถ ว่าได้ครอบครองมัน

กระดาษแผ่นหนึ่ง ไม่มีปากเสียงกับใคร แต่ ทำให้คน ที่ลุ่มหลงมัน มีศรัตรูรอบตัว

กระดาษแผ่นหนึ่ง ทอดตัวสงบนิ่ง แต่ ทำให้คน ต่างวิ่งกระหืดกระหอบ เพื่อจะได้ครอบครองมัน

กระดาษแผ่นหนึ่ง กลับไร้ประโยชน์ เมื่อไม่สามารถ ทำให้เจ้าของผู้ครอบครองมัน รอดพ้นจาก ความเจ็บ และความตาย.

igood-end30 เม.ย. 2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดออนไลน์ อย่างอิสระฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่บ้าน กับ TOPICA
line

การเมือง การตลาด การสื่อสาร

การเมือง คือ ศิลปะ แห่งความเป็นไปไม่ได้ (evita de peron)
การตลาด คือ คือ ศาสตร์ แห่งการแสวงความได้เปรียบ โดยที่ไม่ทำให้อีกฝ่าย รู้สึกเสียเปรียบ
การสื่อสาร คือ ศิลปะและศาสตร์ แห่งการสร้างสมดุล ระหว่างสองสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกัน*

*ทุกสรรพสิ่ง ล้วนเคลื่อนไหว และมีการสื่อสารระหว่างกัน ตลอดเวลา
*การสื่อสาร จะผกผันกับ เวลา และพื้นที่ เสมอ (กาลอวกาศ - spacetime)

นักการเมือง มักอาศัย "ความรู้สึก" ของประชาชน มาเป็นเครื่องมือ
แต่พระเจ้าอยู่หัว ไม่ได้อาศัย ความรู้สึก ของประชาชน มาเป็นเครื่องมือ พระองค์ไม่เลือกข้าง ไม่เลือกฝ่าย พระองค์ทำ แล้วก็ให้อย่างเดียว

22 ตค. 2559

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - CheapFlightsNow
line

ของซื้อ ของฝาก

คติของ แม่ค้าข้างทาง :
"ขายได้ คือ เรื่องใหญ่ อนามัย คือเรื่องเล็ก"

คติของ คนซื้อสุขภาพ :
"ไม่ซื้อ ไม่เป็นไร อนามัย เรื่องใหญ่กว่า"

คติของ คนซื้อเป็นของฝาก :
"เพราะมันสวย จึงซื้อไป อนามัย ไม่สำคัญ"

igood-end22 พ.ย. 2559

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] ] - SE-ED Online Shoppingศูนย์หนังสือ SE-ED Online Shopping
line

สิ่งที่ปรากฏ

จริง หรือ เท็จ อยู่ที่ หลักฐาน
ดี หรือ ชั่ว อยู่ที่ สันดานคน
ถูก หรือ ผิด อยู่ที่ เหตุผล
ศิลปะ หรือ อนาจาร อยู่ที่ อารมณ์

igood-end28 พ.ย. 2559

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มากถึง 16 ชั่วโมง ต่อวันเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน กับ TOPICA
line

สิ่งหนึ่งมี อีกสิ่งหนึ่ง ก็ปรากฏ

(๑) 'ฉาก' กับ 'แสง'
(๒) 'เกิดขึ้น' กับ 'ดับสลาย'
สองสิ่งนี้ อิงอาศัย ซึ่งกันและกัน

มีฉาก แต่ไร้แสง ก็มองไม่เห็น
มีแสง แต่ไม่มีฉาก ก็มองไม่เห็น เช่นกัน
มีเกิด ก็มี ดับสลาย
ไม่เกิด ก็ไม่ต้องมี ตาย

สิ่งที่มองไม่เห็น ไม่ใช่ว่า ไม่มี
สิ่งใด ไม่มีอยู่ สิ่งนั้น ก็มองไม่เห็น

สิ่งใด เมื่อกำหนด 'ความหมาย' มันขึ้นมา
สิ่งนั้น จึง 'มี'
เรียกสิ่งนั้นว่า 'นาม' (นามธรรม)

สิ่งใด เมื่อถูก 'ค้นพบ' ขึ้นมาแล้ว
สิ่งนั้น จึง 'ปรากฏ' และสัมผัสได้
ด้วยประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส
เรียกสิ่งนั้นว่า 'รูป' (รูปธรรม)

ทุกสรรพสิ่ง ล้วนเคลื่อนไหว และมีการสื่อสารระหว่างกัน ตลอดเวลา
การสื่อสาร จะผกผันกับ เวลา และพื้นที่ เสมอ (กาลอวกาศ - spacetime)

igood-end29 พย. 2560

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด] - ป.โท ม.แสตมฟอร์ด (Master degree: PG Signature - Stamford International University)
line

 
   
  thinking focus new idea today
คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี
  
SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net : Administration and Producer
Copyright © 2010-2021 intelligence good media homeschool.
All rights reserved. me@igoodmedia.net


:

.

.2564

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line

:

.

.2564

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line

:

.

.2564

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line

:

.

.2564

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line

:

.

.2564

[กลับไปหน้า สารบัญ เวทีความคิด ]
line