igood media
HOME   |  Articles - Book - Poem - SongAUTHOR  |  FILM SCHOOL  |  COMMUNICATION ARTS  |  MY BLOG |

Blog film school

My Media channel

blog

1 หน้าแรก
2
บทความ
หนังสือเล่ม
ร้อยกรอง เพลง
3
บทภาพยนตร์
ภาพยนตร์สั้น
วีดิโอ มิวสิควีดิโอ
4
วิชาเรียนนิเทศศาสตร์
ตำราเอกสาร
สื่อการเรียน
 

 

 

บทความ:

เวทีความคิด ตอน: คิดอย่าง ไอกู๊ด (iGood) รักแบบ ไอกู๊ด

โดย อาจารย์สู่ดิน ชาวหินฟ้า

ความคิด ของคนเรา "มี" ได้ตลอดเวลา แต่จะ "เป็น" ได้อย่างที่คิดหรือไม่ ยากที่จะคาดเดา และยากที่เป็นตามที่คิด

จะว่าไปก็ดีเหมือนกัน เพราะถ้า คิดชั่ว แล้วไม่เป็นดังที่คิด ก็ไม่มีอะไรเสียหาย แต่ถ้า คิดดี แล้วไม่เป็นดังที่คิด กลับเป็นสิ่งที่ดี เพราะถ้าคิดบ่อยๆ อาจเป็นจริงเข้าสักวัน อันนี้ทุกคนได้ประโยชน์

คิดอย่างไอกู๊ด มาจากคำว่า intelligence good thinking เรียกว่า "สัมมาปัญญา" มี 4 ข้อ คือ อารมณ์อุดมปัญญา (i-emotion) คิดฉลาดสร้างสรรค์ (i-thinking) ปัญญาสรรสร้าง (i-creativity) องอาจปัญญา (i-action)

คิดดูเถอะ ถ้านำหลักสัมมาปัญญา เป็นตัวตั้ง แล้ว บริหารสมอง ด้วยสามสิ่งนี้ คือ "คมในความคิด ลึกในกลยุทธ์ ชัดในทฤษฎี" ใครทำได้ ก็จะเป็น ยอดนักคิด นักบริหาร และ นักปราชญ์ ใครมีสามสิ่งนี้ นอกจากน่าคบแล้ว ยังมีความสุขด้วย

ส่วนประเด็นความรัก ก็อยากจะบอกว่า "ความรัก ไม่ใช่ ความถูกต้อง แต่เป็นอารมณ์ที่ทำให้มนุษย์ อยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก" อันนี้ รักแบบไอกู๊ดนะ แล้วจะทำตัวอย่างไร ให้คนรัก และ จะรักอะไร รักอย่างไร คุณแด่ฟ้า คุณดาวดิน และ คุณดาวประดับเมือง มีข้อคิดมาฝาก.

"แด่...ดาวเดือน" ...โดย แด่ฟ้า
โดดเด่น ดุจดาว พร่างพราว เหมือนฝัน
อยู่ไป วันวัน ฝันเฟื่อง เปลืองใจ
วัยหวาน แค่วัน ยึดมั่น ทำไม
ทำดี เข้าไว้ ชื่นใจ มวลชน.

"แด่...ดาวดารา" ...โดย ดาวดิน.
ดลใจ ดลให้ ดวงเด่น ประเดี๋ยว เป็นดาว เปล่าดาย
ผิว่า ผ่อนให้ ผ่านวัย อิสสา อาศัย อัตตา
รู้ใจ รู้ให้ รู้จัก รู้รัก รู้สละ รู้รักษา
สะสม สาระ สัญญา สู่ฝัน สรรค่า สร้างคน

"ความสุข อยู่ตรงนี้" ...โดย ดาวประดับเมือง.
ความสุข อยู่ตรงนี้
อยู่ตรงที่ "ได้ให้"
ไม่หวงแหน
ส่ิงของรัก หักใจ
ไม่คลอนแคลน
ความสุขแล่น
โลดทะลึ่ง ถึงสวรรค์

คอลัมน์ Thinking Focus ขออวยพรปีใหม่ กับ วันแห่งความรัก รักตัวเอง รักพ่อแม่ รักเพื่อน และรักสังคม.

พ.ศ.2554 สุขตลอดปี ดีตลอดไปนะครับ

ใหม่ปี ปีใหม่ กลายกลับ
สิ้นทรัพย์ กลับสิ้น สินพูน
ไข้เจ็บ เจ็บไข้ มลายสูญ
ทวีบุญ บุญทวี อนีฆา

ธรรมดี ดีทำ นำหน้า
หาญกล้า กล้าหาร กิเลสา
สละเสีย เสียสละ ละอัตตา
จิตอาสา อาสาจิต มิตรมงคล

พลังพร พรพูล พิบูลผล
ฤทธิดล ดลอิทธิ ชำนิมาร
ดีสวัสดิ์ สวัสดี วจีสมาน
สุขสำราญ สำราญสุข ทุกกาลเทอญ.

ขอให้ประเทศไทย คนไทยทุกคน มีความสุข.

.

[กลับไปหน้าสารบัญ บทความ หนังสือเล่ม ร้อยกรอง บทเพลง]

  thinking focus new idea today
คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี
 


igood media copyright
 
SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net : Administration and Producer
Copyright © 2010-2016 intelligence good media homeschool.
All rights reserved. me@igoodmedia.net