ชุมชน คนคิดดี

หน้าแรก - ชุมชน คนคิดดีวรรณกรรม - วิชาการ - บทความ เรื่องสั้น ร้อยกรอง เพลงภาพยนตร์ - บทภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่าง วิดีโอ มิวสิควิดีโอ
ถาม ตอบ

Blog film school

My Media channel

blog

1 หน้าแรก
2
บทความ
หนังสือเล่ม
ร้อยกรอง เพลง
3
บทภาพยนตร์
ภาพยนตร์สั้น
วีดิโอ มิวสิควีดิโอ
4
วิชาเรียนนิเทศศาสตร์
ตำราเอกสาร
สื่อการเรียน
 

 

 

 

 

main concept สำหรับนักศึกษา นิเทศศาสตร์ ทุกคน ทุกชั้นปี ต้องมีไว้ติดตัว

หลักนิเทศศิลป์-นิเทศโสตทัศน์ 1 | หลักนิเทศศิลป์-นิเทศโสตทัศน์ 2 | จิตวิทยาการสื่อสาร1 | จิตวิทยาการการสื่อสาร2 | รวมหลัก ปรัชญา แนวคิด ด้านการสื่อสารมวลชน | ตารางประเมินงานสร้างภาพยนตร์ | ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการสอบผู้ประกาศ |

นิเทศศาสตร์ นวัตกรรม - ชุดความคิด | สังขารธรรม (Formative phenomena) - ฉบับพิมพ์ | ปรัชญา การพัฒนา (Philosophy) - ฉบับพิมพ์ | กระบวนทัศน์ (Paradigm) - ฉบับพิมพ์ |เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient economy) - ฉบับพิมพ์ | สื่อสารการเมือง (Politics) - ฉบับพิมพ์ |


วิชาเรียน : DM 425 3D Animation design - การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

เอกสารประกอบการเรียน - คำอธิบายรายวิชา | chater01 | chater02 | chater03 | chater04 | chater05 | chater06 | chater07 | chater08 | chater09 | chater10 | chater11 | chater12 | chater13 | chater14 | chater15 |

download Maya 2010 application installer | วิธีติดตั้ง ไฟล์.ppt | วิธีติดตั้ง ไฟล์.pdf |

download

 


วิชาเรียน : DM 114 Techniques of Rendering - เทคนิคการเรนเดอร์ (3d modeler)

เอกสารประกอบการเรียน | เทคนิคการเรนเดอร์ | วาด้วยเรื่อง shader | ว่าด้วย 3d object | ว่าด้วย basic light | ความรู้เกี่ยวกับ 3d และ keyword ต่างๆ | แบบฝึก และโครงงาน
|| basic object คุณลักษณะ และคุณสมบันพื้นฐานของวัตถุ ที่ถูกสร้างขึ้น | booth disign การออกแบบบูธ นิทรรศการและการแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ | global illumination lighting การจัดแสงขั้นสูง | lighting and txture การจัดแสงและการวางลวดลาย ให้แก่วัตถุที่สร้าง | poly modl เทคนิคการปั้นรุป polygon | spline object การขึ้นรูปสามมิติด้วยเส้น |||||

download Maya 2010 application installer | วิธีติดตั้ง ไฟล์.ppt | วิธีติดตั้ง ไฟล์.pdf |

download diffuse texture | box | earth bump | earth diffuse | mar | moon | neptune | saturn | saturn ring | jupiter | wall|


วิชาเรียน : DM 217 Animation in movie

ตัวอย่าง animation.

เอกสารประกอบบรรยาย อส217 | .ppt | .pdf | .pdf - note | รายชื่อหนังสืออ้างอิง.pdf | แบบฝึกหัดที่ 1.doc | หลักการ 12 ข้อ ของแอนิเมชั่น (.ppt) - The 12 principles of animation (.pdf). มีตัวอย่าง ดู ... (.mp4)

The 12 Principles of Animation. Video.mp4 / download ก่อน play.

12-Principle-animation.mp4 [43 MB.]
01-Squash&stretch.mp4 [231 MB.]
02-Anticipation.mp4 [245 MB.]
03-Staging.mp4 [257 MB.]
04-Straight ahead & pose to pose.mp4 [323 MB.]
05-Follow through & overlapping.mp4 [251 MB.]
06-Ease-in ease-out.mp4 [205 MB.]
07-Arc.mp4 [189 MB.]
08-Secondary action.mp4 [195 MB.]
09-Timing & spacing.mp4 [513 MB.]
10-Exaggeration.mp4 [180 MB.]
11-Solid drawing.mp4 [185 MB.]
12-Appeal.mp4 [232 MB.]

ชิ้นส่วน symbol ชุดพื้นฐาน | ลำตัว+หัว+ตา | แขนซ้าย | แขนขวา | ต้นขาซ้าย | ต้นขาขวา | ขาซ้าย+รองเท้า | ขาขวา+รองเท้า |
ชิ้นส่วน symbol ชุดเต็ม | ผม | หัว | ลำตัว | ลืมตา | หลับตา | ปาก | ต้นแขนขวา | ต้นแขนซ้าย | แขนขวา | แขนซ้าย | ต้นขาขวา | ต้นขาซ้าย | ขา ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา | รองเท้า ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา | รองเท้าแยก ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา | หัวรองเท้าแยก ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา |
key frame 5 ระดับ | keyframe loop-walk 9 step | ตัวอย่าง animation | ตัวอย่าง flash - swf
key frame - pose to pose
.
Bee-Boy Symbol
[.rar format] | เอกสารประกอบการเรียน dm-217 update
.
butterfily | ลำตัว | ปีกซ้าย | ปีกขวา | keyframe picture | ดนตรีประกอบ | ตัวอย่างที่ให้ทำ 1 | ตัวอย่างที่ให้ทำ 2

.

Girl Keyframe walking.zip ... download file .png

| keyframe walking file.ai - file .ai ไฟล์เดียว แต่มีชิ้นส่วนประกอบร่าง แล้วเสร็จ.

แบบฝึกหัด Zip file จักรยาน | keyframe จักรยาน | keyframe คนขี่จักรยาน | keyframe รวมจักรยานและคนขี่


igood media


วิชาเรียน นิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1-2559 (สิงหาคม - พฤศจิกายน)

film art ... ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เบื้องต้น
CA21209_@introduction to Film and video production

ตารางประเมินงานสร้างภาพยนตร์ | Map of Film art
เอกสารหนังสือเรียน การสร้างภาพยนตร์ดิจิตัล | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | ปก | pdf. file
film and video production

เอกสารชุด แบบฟอร์มการเขียนบทภาพยนตร์ ตั้งแต่ ปก เนื้อใน และ ภาคผนวก ทั้งหมด 8 ไฟล์ (Microsoft Word 2003) ทุกไฟล์จัดรูปแบบสไตล์เอกสาร ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
(1) ปกหน้า
(2) บท screenplay
(3) ปกหน้าผนวก
(4) ผนวก 1 ข้อมูลเบื้องต้น
(5) ผนวก 2 โครงสร้างเรื่อง และ ตอน
(6) ผนวก 3 คำอธิบายเกี่ยวกับตัวละคร
(7) ผนวก 4 บทขยายเรื่อง และคำอธิบาย (ประกอบบท screenplay)
(ใช้เป็นแนวทางเขียน สำหรับอาชีพนักเขียนบทภาพยนตร์)
*พิเศษ* สำหรับนักศึกษา ที่เพิ่งเริ่มต้นเขียน มีบรรทัดให้ที่หัวกระดาษด้วย

สไลด์แนะนำ หนังต้นทุนต่ำ ที่ประสบความสำเร็จ ได้กำไรสูง
ตัวอย่างบท | รัก โลภ (เรื่องของ ไม้ กับ สไบทิพย์) | โครงการกลับบ้านเกิด 01 | โครงการกลับบ้านเกิด 02 |

ตัวอย่าง การเตรียมบทถ่ายทำ (เรื่อง My Ruler) | บท outline | plot | บท treatment | บท shooting [file *.doc]
รายละเอียดของรายวิชา นศ21209 เอกสาร มคอ.3 |
บทนำ คำแนะนำ เค้าโครงวิชาเรียน กิจกรรม เกณฑ์วัดผล |
ตัวชี้วัด แบบประเมินผล สำหรับนักศึกษา |
ตัวชี้วัด แบบประเมินผล สำหรับกรรมการ |
แบบฝึกหัดที่ 01 | แบบฝึกหัดที่ 02 | แบบฝึกหัดที่ 03 | แบบฝึกหัดที่ 04 เมื่อ 8 ธ.ค. 2557
เอกสาร เรื่อง aspect ration | เมื่อ 9 ธ.ค.2557...สรุป หัวใจของภาพยนตร์อยู่ที่นี่ about film |
เอกสาร เรื่อง หลักเกณฑ์ แบบแผน การเขียนบทภาพยนตร์
(ดูตัวอย่างที่เขียนเสร็จแล้ว เรื่อง พลังรัก พลังชีวิต นาค มาฆ พระโขนง alive)

...

igood media Download More


วิชาเรียน นิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 3-2558 ภาคฤดูร้อน

นศ.21213 นิเทศทัศน์
CA21213 Visual Communication
ขอบข่ายวิชาเรียน นิเทศทัศน์ [.ppt] | รวมการบ้าน วิชาเรียน นิเทศทัศน์ [.ppt] | รวมกิจกรรมในชั้นเรียน วิชาเรียน นิเทศทัศน์ [.ppt] | ไฟล์ทดสอบ ทัศนวิสัย หน้าต่างโลก [.ppt] | ไฟล์เอกสารแนะนำการถ่ายภาพเบื้องต้น ของนักเรียน dfilm school [.ppt] commposition-A | commposition-B ไฟล์ใหญ่ 102 MB. | commposition-C |
หลักนิเทศศิลป์-นิเทศโสตทัศน์ 1 | หลักนิเทศศิลป์-นิเทศโสตทัศน์ 2 | จิตวิทยาการสื่อสาร1 | จิตวิทยาการการสื่อสาร2 |


วิชาเรียน นิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2-2558

 


ข่าวและการรายงานข่าว
CA21206_News Report and Writing
การเขียนข่าว | การเขียนข่าว - พิมพ์ขาวดำ | ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ การสอบผู้ประกาศ |

การสร้างภาพยนตร์และวีดิทัศน์
CA33310_Film and video production
หนังสือเรียน 7 บท | บทที่ 1 ศาสตร์และศิลป์ ของภาพยนตร์ | บทที่ 2 บทภาพยนตร์ | บทที่ 3 การออกแบบงานสร้าง และ การเตรียมงานสร้าง | บทที่ 4 อุปกรณ์ การผลิต ภาพยนตร์ | บทที่ 5 การอำนวยการสร้าง และ การกำกับภาพยนตร์ | บทที่ 6 การตัดต่อภาพ เสียง | บทที่ 7 การสร้างภาพยนตร์สั้น | หลักเกณฑ์ รูปแบบ การเขียนบทภาพยนตร์ | ตัวอย่างบทภาพยนตร์ หลากหลาย. | รวมบทโครงสร้าง 2 ชุด โดย ดิน-หิน-ฟ้า | ภาพยนตร์สั้น ฆาตกรรมมืด (The Murderer - 2009) | ภาพยนตร์สั้น กรรมเป็นของข้า ชะตาเป็นของพระเจ้า (Act of God - 2013) | ภาพยนตร์บันเทิง มากกว่า ขอบคุณ (merci - 2015) |
อื่นๆ | แบบการวางพล็อตเรื่อง | กระดาษเปล่า สำหรับเขียน screenplay - Letter 8x11 นิ้ว | แนวการออกแบบเรื่อง | Top 12 films low budget |ชุดโปรแกรม การเขียนบท screenplay - zip file |


 

วิชาเรียน นิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1-2558


film art ... ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เบื้องต้น
CA21209_@introduction to Film and video production

หลักแนวคิดพื้นฐาน นิเทศศาสตร์ 4 ไฟล์ (main concept)
เอกสารหนังสือเรียน การสร้างภาพยนตร์ดิจิตัล | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | ปก | pdf. file
film and video production


สารสนเทศเบื้องต้น
Introduction to Information Science (AT11110)

ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ 1 | สารสนเทศ 3 | ปรัชญาสารสนเทศ 1 | ปรัชญาสารสนเทศ 2 | ปรัชญาสารสนเทศ 3 | ปรัชญาสารสนเทศ 4 | หลักการประยุกต์ใช้ เวลา

- introduction to Film and Video
contact Room Learning: สู่ดิน หินฟ้า สู่ดิน หินฟ้า

EBOOK: (.pdf file)

-หนังสือเรียน บทที่ 1 ศาสตร์และศิลป์ ในภาพยนตร์.

สไลด์แนะนำ หนังต้นทุนต่ำ ที่ประสบความสำเร็จ ได้กำไรสูง 13 ก.พ. 2558
ตัวอย่างบท | รัก โลภ (เรื่องของ ไม้ กับ สไบทิพย์) | โครงการกลับบ้านเกิด 01 | โครงการกลับบ้านเกิด 02 |13 ก.พ. 2558

ตัวอย่าง การเตรียมบทถ่ายทำ (เรื่อง My Ruler) | บท outline | plot | บท treatment | บท shooting [file *.doc]
รายละเอียดของรายวิชา นศ21209 เอกสาร มคอ.3 |
บทนำ คำแนะนำ เค้าโครงวิชาเรียน กิจกรรม เกณฑ์วัดผล |
ตัวชี้วัด แบบประเมินผล สำหรับนักศึกษา |
ตัวชี้วัด แบบประเมินผล สำหรับกรรมการ |
แบบฝึกหัดที่ 01 | แบบฝึกหัดที่ 02 | แบบฝึกหัดที่ 03 | แบบฝึกหัดที่ 04 เมื่อ 8 ธ.ค. 2557
เอกสาร เรื่อง aspect ration | เมื่อ 9 ธ.ค.2557...สรุป หัวใจของภาพยนตร์อยู่ที่นี่ about film |
เอกสาร เรื่อง หลักเกณฑ์ แบบแผน การเขียนบทภาพยนตร์
(ดูตัวอย่างที่เขียนเสร็จแล้ว เรื่อง พลังรัก พลังชีวิต นาค มาฆ พระโขนง alive)

เอกสารชุด แบบฟอร์มการเขียนบทภาพยนตร์ ตั้งแต่ ปก เนื้อใน และ ภาคผนวก ทั้งหมด 8 ไฟล์ (Microsoft Word 2003) ทุกไฟล์จัดรูปแบบสไตล์เอกสาร ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
(1) ปกหน้า
(2) บท screenplay
(3) ปกหน้าผนวก
(4) ผนวก 1 ข้อมูลเบื้องต้น
(5) ผนวก 2 โครงสร้างเรื่อง และ ตอน
(6) ผนวก 3 คำอธิบายเกี่ยวกับตัวละคร
(7) ผนวก 4 บทขยายเรื่อง และคำอธิบาย (ใช้คู่ขนานไปกับ บท screenplay)
(ใช้เป็นแนวทางเขียน สำหรับอาชีพนักเขียนบทภาพยนตร์)
*พิเศษ* สำหรับนักศึกษา ที่เพิ่งเริ่มต้นเขียน มีบรรทัดให้ที่หัวกระดาษด้วย

เอกสาร ความรู้เกี่ยวกับ กล้อง และการถ่ายภาพ
ตัวอย่างบทภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง ทุจริต โกง อายบ้างไหม
ตัวอย่างบทสร้างหนังโฆษณา เรื่อง มิคกี้ zip ด้วย winrar

under production


วิชาเรียน นิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2-2556

วิชา นศ.21209 ภาพยนตร์ และวิดีทัศน์เบื้องต้น

| สรุป องค์ประกอบภาพยนตร์ |

| เค้าโครงวิชาเรียน (course outline) | ผังทีมงานสร้าง | เกณฑ์ประเมินสื่อภาพยนตร์ | ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ ภาพยนตร์ | บทภาพยนตร์ | ภาพและการลำดับภาพ | โครงสร้างเรื่อง | การจัดแสง - สี ในภาพยนตร์ | ขอบเขต แนวคิด มุมมอง |

| ไฟล์ตำราเรียน pdf ไฟล์ | ส่วนปก | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | แบบฝึกหัด 1 (บท) | แบบฝึกหัด 2 (วิจารณ์หนัง) |

ภาคผนวก: แนวคิด หลักทฤษฎี ปรัชญาทางนิเทศศาสตร์ ที่จำเป็นสำหรับวิชาเรียน สาขาการสื่อสารมวลชน และการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ (appendage)

โครงการงานสร้าง ภาพยนตร์ เรื่อง

Download Document file:- 14 พย. 2556
**แผ่นป้ายต่างๆ | .pdf **
**แผนที่ไปบ้าน อ.สู่ดิน | สถานที่ถ่ายทำ | แผนที่จากสนามบิน ไปบ้าน อ.สู่ดิน (igood Media)**
01 โครงการงานสร้าง -pdf file- [not complete]
02 บทโครงร่างภาพยนตร์ Outline Story -pdf file- [completed]
03 บทแสดง Screenplay | Screeplay PDF -[completed]
04 บทถ่ายทำ Shooting | Location Shooting | Breakdown Sheet -pdf file- 14 พย. 2556
| Storyboard | Blocking -[not complete]
05 บัญชีรายการ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบฉาก -pdf file- [completed]
06 บัญชีรายการ เสื้อผ้า หน้าผม นักแสดง -pdf file- [completed]
07 ทีมงานสร้าง -[not complete]

โครงการงานสร้าง สำหรับเลขานุการกิจ
หนังสือรับรองโครงการ จากอาจารย์ผู้สอน


วิชา นท.4204 การผลิตสิ่งพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาด (Print and Electric Media for Public Relations Advertising and Marketing)

ข้อมูลสำหรับ artwork สิ่งพิมพ์ | ข้อกำหนดใหม่ ยกเลิกอันเก่า 31 ตค. 2555

คำอธิบายรายวิชา (course outline) | mini word [word file]
ข้อกำหนดงานภาคปฏิบัติ (production profile) | เกณฑ์ประเมินสื่อที่ผลิต
เค้าโครงเนื้อหารายวิชา (content) |
ภาคผนวก: แนวคิด หลักทฤษฎี ปรัชญาทางนิเทศศาสตร์ ที่จำเป็นสำหรับวิชาเรียน สาขาการสื่อสารมวลชน และการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ (appendage)

graphic design 1 | graphic design 2 | graphic design 3 | graphic design 4 | graphic design 5 | graphic design 6 | graphic design 7 | graphic design 8 [.ppt file]


วิชาเรียน นิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1-2556

วิชา นท.3205 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ในงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์
download file:[pdf file]

ขอบข่ายวิชาเรียน | เนื้อหาวิชาเรียน | หลักเกณฑ์การผลิต และนำส่งผลงาน_สิ่งพิมพ์ |
หลักนิเทศศิลป์-นิเทศโสตทัศน์ 1-2 | ภาคผนวกท้าย รายละเอียดวิชา ทุกวิชาเรียน | ตารางประเมินงาน สิ่งพิมพ์ | กระบวนการผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ | เทคนิคทางจิตวิทยา 7 ประการ |


วิชา นท.3704 การผลิตสื่อสำหรับองค์กรการเมือง
download file: [pdf file]

ขอบข่ายวิชาเรียน | เนื้อหาวิชาเรียน.doc | หลักเกณฑ์การผลิต และนำส่งผลงาน สื่อวิดีทัศน์ | หลักนิเทศศิลป์-นิเทศโสตทัศน์ 1-2 | ตารางประเมินผลงานสร้างวีดิทัศน์ ทีวี ภาพยนตร์ | ภาคผนวกท้าย รายละเอียดวิชา ทุกวิชาเรียน | แนวคิด การเมืองใหม่ การเมืองภาคประชาชนมีส่วนร่วม [01] [02] [03] [04] [05] [06] | เวทีความคิด สื่อสารการเมือง | กระบวนการผลิตสื่อสำหรับงานการเมือง |


วิชา นศ.31305 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
download file:


วิชาเรียน นิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2-2555

วิชา นท.11202 หลักและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ (Principles and Theories in Communication Arts)

.รายละเอียดวิชา :
.text book (pdf file): หลักและทฤษฎีการสื่อสาร | ทฤษฎีและแบบจำลองการสื่อสาร | จริยธรรม และ จรรยาบรรณ การสื่อสาร |
31 ตค. 2555 .main concept (ppt file): | main concept | concelpt 01: communication artl |concept 02: communication model | แบบบันทึกสรุปบทเรียน ผลการเรียน |

ประจำสัปดาห์: 3 พ.ย.2555 .คำถาม ชุดที่ 1 | หลักคิดใน "คำคม คำ คิดดี" |

ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ นิเทศศาสตร์ โดยตรง คือ (1) politics (2) aesthetics (3) ethics
เครื่องมือหลัก ที่จำเป็น ของ นิเทศศาสตร์ คือ (1) ภาษา (2) เทคโนโลยี (3) มนุษยสัมพันธ์


วิชา ศท.1401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ และ
ศศ.11110 สารนิเทศเบื้องต้น (GE.Introduction to Information Science)

31 ตค. 2555 .course outline [01_info.ppt] | information system [02_is.ppt] | information technology [03_it.ppt] | IS communication model [04_is.communication.ppt] | 05_brainstrom [05_brainstrom.ppt] | เกณฑ์วัดข้อมูลลึกซึ้ง |.

รายละเอียดวิชา file.ppt | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 |
.มอค.3 (couse outline)
.mind map technical | ตัวอย่าง mind map | วิธีสร้าง mind map | ตาราง metrix | ความรู้เกี่ยวกับ mind map | ระบบการจัดการฐานข้อมูล
.เอกสารอ้างอิง1 | เอกสารอ้างอิง 2

[mind map จาก อาจารย์สู่ดิน]
.mind map program | How to use mind map | mind map คืออะไร | หลักสูตรเรียนรู้การผลิตอาหารปลอดภัย | IS for communication arts | IS for goal of learning | IS for information |


วิชา นท.4204 การผลิตสิ่งพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาด (Print and Electric Media for Public Relations Advertising and Marketing)

คำอธิบายรายวิชา (course outline) [word file]
เป้าหมายวิชาเรียน กิจกรรมภาคปฏิบัติ เกณฑ์ชี้วัด คะแนนประเมินผล ตลอดภาคเรียน (สำคัญมาก) [.ppt file]
กระบวนการสื่อสาร องค์ประกอบการสื่อสาร [.ppt file]
graphic design 1 | graphic design 2 | graphic design 3 | graphic design 4 | graphic design 5 | graphic design 6 | graphic design 7 | graphic design 8 [.ppt file]

[mind map จาก อาจารย์สู่ดิน]
.mind map program | How to use mind map | mind map คืออะไร | หลักสูตรเรียนรู้การผลิตอาหารปลอดภัย | IS for communication arts | IS for goal of learning | IS for information |


วิชาเรียน นิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1-2555

;วิชา นศม.9204 การจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อการท่องเที่ยวและบันเทิง
(Information System Management for Tourism and Entertainment)

.คำอธิบายรายวิชา (course outline) [word] |
.เอกสารประกอบบรรยาย (1) |
.mind map: เอกสารประกอบบรรยาย mind map program | ตัวอย่าง mind map | วิธีสร้าง mind map | ตาราง metrix | ความรู้เกี่ยวกับ mind map |
.เอกสารประกอบบรรยาย (2) keyword |
.เอกสารประกอบบรรยาย (3) audio-visual communication |
.เอกสารประกอบบรรยาย (4) data framework field research |
.เอกสารประกอบบรรยาย (5) branstorm tools |
.เอกสารประกอบบรรยาย (6) e-commerce analysis [.pdf]| e-commerce design [.pdf] | e-commerce implement [.pdf] |
.เอกสารประกอบบรรยาย (7) แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต |
.เอกสารประกอบบรรยาย (8) การเจาะข้อมูลชุมชนขนาดเล็ก เพื่อค้นหาบริบทของการท่างเที่ยว |
.เอกสารประกอบบรรยาย (9) วิธีใช้โปรแกรม Dreamweaver | [e-lernning it]
.เอกสารประกอบบรรยาย (10) เกณฑ์การผลิตวิดีโอ |
.เอกสารประกอบบรรยาย (11) ความลึกซึ้งของข้อมูล ทำอย่างไร [.pps] [mind map: bike tour ]|
.เอกสารประกอบบรรยาย (12) |


วิชา นท.3205 สิ่งพิมพ์ สำหรับ งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์
(Print media for Advertising and Public Relations)

.สาระสำคัญรายวิชา | couseoutline | คำอธิบายรายวิชา
.ความหมาย การโฆษณา และ การประชาสัมพันธ์
.วิเคราะห์ความสำคัญของ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ การสื่อสารการตลาด
.หลักการประชาสัมพันธ์ | หลักการสื่อสารการตลาด อย่างย่อ
.เกณฑ์ประเมินสื่อสิ่งพิมพ์


วิชา ศท.1401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ และ
ศศ.11110 สารนิเทศเบื้องต้น (GE.Introduction to Information Science)

.รายละเอียดวิชา file.ppt | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 |
.มอค.3 (couse outline)
.mind map technical | ตัวอย่าง mind map | วิธีสร้าง mind map | ตาราง metrix | ความรู้เกี่ยวกับ mind map | ระบบการจัดการฐานข้อมูล

.เอกสารอ้างอิง1 | เอกสารอ้างอิง 2

[mind map จาก อาจารย์สู่ดิน]
.mind map program | หลักสูตรเรียนรู้การผลิตอาหารปลอดภัย | IS for communication arts | IS for goal of learning | IS for information |


วิชาเรียน นิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1-2554

วิชา นท.2111 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารมวลชน
รายละเอียดของรายวิชา pdf ไฟล์ [มคอ.3 ฉบับย่อ] [มคอ.3 ฉบับเต็ม]
ไฟล์ตำราเรียน pdf ไฟล์ | ส่วนปก | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | ส่วนอ้างอิง
รายงาน ในภาคเรียนนี้ : หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการสร้าง หน้าเว็บ
ไปเรียน e-Learning
เว็บนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2554

วิชา นท.3207 การผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ ในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ [ภาคพิเศษ]

วิชา นท.4301 การเขียนบทภาพยนตร์ และ การแสดง
รายละเอียดของรายวิชา pdf ไฟล์ [มคอ.3 ฉบับย่อ] [มคอ.3 ฉบับเต็ม]
สไลด์ประกอบการบรรยาย 1 |
รูปแบบ/ฟอร์ม ลำดับ ขั้นตอน ในการเขียนบท template document file | Story Outline | Screenplay | Shooting Script
.

วิชา นท.4302 การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
รายละเอียดของรายวิชา pdf ไฟล์ [มคอ.3 ฉบับย่อ] [มคอ.3 ฉบับเต็ม]
ไฟล์ตำราเรียน pdf ไฟล์ | ส่วนปก | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6
สไลด์ประกอบการบรรยาย 1 | ไฟล์ประกอบประกอบบรรยาย 2 |
แบบฝึกหัดภาคสนาม |

  thinking focus new idea today
คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี
 


igood media copyright
 
SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net : Administration and Producer
Copyright © 2010-2016 intelligence good media homeschool.
All rights reserved. me@igoodmedia.net
    updated: 19-02-2016   time: 24:00